56356_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/dit/aar
56356
Store direkteinvesteringer i utlandet
statistikk
2012-01-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
dit, Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt), FDI, utlandetFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt)1998-2010

Grunnet alvorlige kvalitetsproblemer i datagrunnlaget til spesialstatistikken direkteinvesteringer, transaksjoner, har Statistisk sentralbyrå besluttet å legge ned statistikken fra og med statistikkåret 2011. Ved interesse for direkteinvesteringer, transaksjoner, henvises det til statistikken Utenriksregnskap.

Innhold

Publisert:

Store direkteinvesteringer i utlandet

Transaksjoner i norske direkteinvesteringer i utlandet var på 188 milliarder kroner i 2010, mot bare 20 milliarder kroner året før.

Direkteinvesteringer i utenlandske aksjer og andeler utgjorde 79 milliarder kroner, mens lån mellom beslektede selskaper sto for 84 milliarder kroner. Utenlandske direkteinvesteringer i Norge var i 2010 på 83 milliarder kroner, en økning sett i forhold til de foregående år. Her utgjorde lån mellom beslektede selskaper en stor andel.

Brudd i tidsseriene

Fra og med 2005 er tallene basert på Statistisk sentralbyrås rapportsystem for utenriksøkonomi. Systemet innebærer direkte rapportering av beholdninger fra et cut-off utvalg av foretak basert på regnskapsinformasjon og for lån også rapporterte og beregnede omvurderinger. Transaksjonene blir beregnet på grunnlag av endringer i beholdningene og kjente omvurderinger. Fram til og med 2004 ble transaksjonsstatistikken produsert i Norges Bank basert på rapporterte utenlandsbetalinger.

Omlegging av rapporteringssystem medfører et brudd i tidsseriene, hvor særlig verdifastsettelsen vedrørende kjøp/salg av aksjer og andeler kan medføre avvik mellom gamle og nye datakilder. Det er ikke mulig å revidere tallene bakover etter de nye kildene.

Tabeller: