Rekordhøg omsetning for norske dotterselskap i utlandet

Publisert:

Omsetninga til norske dotterselskap i utlandet nådde i 2018 sitt høgaste nivå sidan Statistisk sentralbyrå byrja å produsere denne statistikken. Ei auking på over 7 prosent frå 2017 ga ei samla omsetning på 1 397 milliardar kroner for 2018.

I statistikken over norske dotterselskap i utlandet  kjem det fram at det i 2018 var 4 331 norske dotterselskap i utlandet. Med over 3000 av desse, var Europa den verdsdelen med flest norske dotterselskap. I statistikken er det registrert norske dotterselskap i 124 ulike land, så sjølv om fleirtalet ligg i Europa kan ein finne norske dotterselskap over heile verda.

I femårsperioden 2013 til 2018 auka den samla omsetninga til norske dotterselskap med 253 milliardar kroner. Figur 1 viser at størstedelen av denne aukinga var i Europa og i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika. Omsetninga i Europa og Amerika har i denne perioden auka med 266 milliardar kroner, medan omsetninga i Asia blei redusert med 13 milliardar kroner over denne femårsperioden.

Figur 1. Omsetning etter verdsdel

2013 2018
Afrika 62.82 65.92
Asia 164.26 151.35
Europa 640.14 765.79
Nord- og Mellom-Amerika 211.5 309.87
Oseania 12.24 9.44
Sør-Amerika 52.74 94.8

Norsk industri i utlandet er den store drivaren bak aukinga

Figur 2 viser endringane i omsetninga frå 2013 til 2018 for dei ulike næringane. Ein kan sjå at dei norske dotterselskapa innanfor industrinæringa har hatt ei auking på 88 milliardar kroner. Omsetninga i norske dotterselskap innanfor næringane «bergverksdrift og utvinning», «fagleg, vitskapeleg og teknisk tenesteyting» og «forretningsmessig tenesteyting» har auka med over 20 milliardar i kvar næring. Dei norske dotterselskapa i desse fire næringane stod til saman for over 75 prosent av den netto aukinga i omsetninga til norske dotterselskap i utlandet frå 2013 til 2018.

Figur 2. Endring i omsetning mellom 2013 og 2018

Mrd. Kr
Jordbruk, skogbruk og fiske -1.16
Overnattings- og serveringsverksemd -0.5
Øvrige næringar 2.29
Varehandel, reparasjon av motorvogner 3.07
Omsetning og drift av fast eigendom 5.23
Transport og lagring 5.8
Finansierings- og forsikringsverksemd 7.78
Informasjon og kommunikasjon 11.01
Byggje- og anleggsverksemd 11.21
Elektrisitet, gass, vatn, avløp, renovasjon 14.61
Forretningsmessig tenesteyting 23.68
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting 33.46
Bergverksdrift og utvinning 49.15
Industri 87.86

Moderat auking i sysselsettinga

I 2018 var over 302 000 personar sysselsette i norske dotterselskap i utlandet, ei moderat auking frå dei litt over 288 000 som var sysselsette i 2013. Aukinga i sysselsetting på 4,7 prosent er betydeleg lågare enn aukinga i omsetning på 22,2 prosent. Utviklinga i sysselsetting og omsetning går same veg i fleire av verdsdelane.  Både sysselsettinga og omsetninga har auka for norske dotterselskap i Europa og Amerika, medan i Asia har det vore ein reduksjon i omsetning og sysselsetting.

Figur 3. Sysselsetting etter verdsdel

2013 2018
Afrika 6724 4683
Asia 60807 46237
Europa 167445 187085
Nord- og Mellom-Amerika 32768 34131
Oseania 2808 2935
Sør-Amerika 18079 27018

Revisjonar

Tal for årgangen 2017 er revidert i denne publiseringa.

 

Kontakt