Mindre lånekapital på norsk sokkel

Publisert:

Beholdningen av utlendingers direkteinvesteringer i bergverksdrift og utvinning i Norge var i 2018 på 269 milliarder kroner. Det er en merkbar nedgang fra 2017 hvor den var på 332 milliarder kroner. Beholdningen har falt hvert år fra et toppunkt i 2014.

Den samlede beholdningen av utlendingers direkteinvesteringer i Norge var ved utgangen av 2018 på 1261 milliarder kroner. Selv om trenden har vært fallende de siste årene utgjør beholdningen i bergverksdrift og utvinning fortsatt over 20 prosent av den totale inngående beholdningen og er den enkeltnæringen med størst beholdning av utlendingers direkteinvesteringer i Norge, etterfulgt av industrinæringen.

Mindre lånekapital

Nedgangen i investeringer i bergverksdrift og utvinning skyldes stort sett en reduksjon i annen kapital siden utgangen av 2014, som i hovedsak innebærer mindre lånekapital til denne næringen fra utenlandske investorer. Beholdningen av aksjer, andeler og annen egenkapital har vært relativt stabil siden utgangen av 2013. Den samlede egenkapitalen og lånekapitalen utgjør den totale beholdningen av inngående direkteinvesteringer. Fra og med utgangen av 2017 var samlet egenkapital større enn lånekapitalen i inngående direkteinvesteringer i bergverksdrift og utvinning i Norge. Det er første gang siden tidsserien begynte i 2013.  

Figur 1. Utenlandske direkteinvesteringer i Norge, beholdninger, bergverksdrift og utvinning

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total beholdning 364 414 388 373 332 269
Aksjer, andeler og annen egenkapital 167 160 146 139 169 161
Annen kapital 197 253 243 234 163 107

God avkastning til tross for nedgang i beholdningen

Til tross for nedgangen i beholdningen av inngående direkteinvesteringer i bergverksdrift og utvinning har investeringene gitt god avkastning til de utenlandske investorene de to siste årene. I 2018 ble det utbetalt 35 milliarder kroner i utbytter, som selv om det er en reduksjon fra 42 milliarder i 2017 er langt bedre enn i 2015 og 2016. Samtidig hadde næringen en kraftig negativ reinvestert fortjeneste i 2017 og marginalt positiv i 2018. Dette betyr at den samlede egenkapitalavkastningen på investeringene ikke er så god som utbyttene skulle tilsi. Likevel må man tilbake til 2013 for å finne en positiv reinvestert fortjeneste i næringen, noe som gjør at 2018 er det året med best samlet egenkapitalavkastning på flere år.

Kontakt