Henter hjem større utbytter

Publisert:

Norske eiere av direkteinvesteringer i utlandet mottok i 2017 betydelig større utbytter sammenlignet med de siste årene. I alt fikk investorene utbetalt 73 milliarder kroner i utbytte, en økning på nesten 19 milliarder kroner fra 2016.

Ved utgangen av 2017 viste norske direkteinvesteringer i utlandet en beholdning på 1 701 milliarder kroner. Denne beholdningen ga en samlet avkastning til de norske investorene på rett i underkant av 70 milliarder kroner for året.

Nederland, USA og Sverige fremstår, som i 2016, som de mest populære destinasjonene for norske direkteinvesteringer i utlandet.

Utvinning og industri gir avkastning

De økte utbyttene på norske direkteinvesteringer i utlandet kan i stor grad tilskrives to hovednæringer.

Dette er næringene relatert til utvinning og industri. Figur 1 under viser at disse hovednæringene stod for over 60 prosent av det utbetalte utbytte fra direkteinvesteringer i utlandet i 2017. Man må tilbake til 2013 og før det store oljeprisfallet for å finne større utbyttebetalinger til utvinningsnæringene enn i 2017.

For industrinæringene har det ikke vært registrert større utbetalte utbytter tidligere. Spesielt kjemisk industri utmerket seg i 2017 med å hente hjem store utbytter.

Figur 1. Utbetalte utbytter fra utlandet, andeler fra utvalge næringer. 2017

Andel (prosent)
Resterende næringer 39.0
Bergverksdrift og utvinning 28.0
Industri 33.0

Samtidig skal det nevnes at både næringene for utvinning og i industrien hadde negativ reinvestert fortjeneste for året 2017. Med andre ord er ikke den samlede egenkapitalavkastningen på investeringene like god som de høye utbyttene skulle tilsi, men den har økt betydelig sammenlignet med 2016 for disse næringene.

Utlendinger tjener også bra på utvinning i Norge

Også utenlandske investorer med direkteinvesteringer i næringer relatert til utvinning i Norge må kunne si seg fornøyd med utbyttene for året 2017.

Etter noen magrere år ble det i 2017 utbetalt vel 34 milliarder kroner til utlandet fra disse næringene. Dette var nesten på nivå med utbyttene i 2013 og betydelig høyere enn i 2016 da 14 milliarder ble utbetalt. Samtidig ble det i utvinningsnæringene reinvestert i overkant av 6 milliarder kroner i 2017, så resultatene i disse næringene var faktisk bedre enn de utbetalte utbyttene viser.

Utlendinger hadde samlet sett direkteinvesteringer i Norge verdt 1 221 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Av disse var 167 milliarder kroner investert i aksjer, andeler og annen egenkapital innenfor næringene relatert til utvinning.

Summerer man reinvestert fortjeneste og utbetalt utbytte, får man en samlet egenkapitalavkastning på 24 prosent i utvinningsnæringene. Dette var en klar resultatforbedring fra de foregående tre årene og nesten på høyde med resultatene i 2013 hvor egenkapitalavkastningen var 26 prosent.

Revisjoner

Tall for årgangen 2016 er blitt revidert i denne publiseringen.

Kontakt