Import og eksport av IKT-varer og IT-tjenester

Fem ganger mer import enn eksport av IKT-varer

Publisert:

I 2013 var importverdien av IKT-varer fem ganger høyere enn eksportverdien, og handelsunderskuddet for denne hovedvaregruppen var dermed 29,2 milliarder kroner. For IT-tjenester var handelsunderskuddet på 1,6 milliarder kroner.

Denne artikkelen omhandler eksport og import av IKT-varer og IT-tjenester i perioden 2007-2013. Handelen har vært økende i perioden, særlig med IT-tjenester hvor både import og eksport har steget. Eksporten av IKT-varer har derimot falt de siste årene.

Større handelsunderskudd for IKT-varer

Norge har et betydelig handelsunderskudd når det gjelder IKT-varer. I 2013 var importverdien på 36,5 milliarder kroner, det vil si fem ganger større enn eksporten. Handelsunderskuddet var dermed på 29,2 milliarder kroner. Fra 2007 til 2009 sank importen av IKT-varer, men den har siden 2009 økt, noe som har ført til et stadig større handelsunderskudd. I 2013 var importverdien på omtrent samme nivå som i 2007.

Fra 2012 til 2013 sank eksportverdien med 1,8 prosent til 7,3 milliarder kroner. Nedgangen var imidlertid mindre enn årene før. 2008 var et bedre år for norsk eksport av IKT-varer. Eksporten økte da med 20 prosent sammenlignet med året før til 11,7 milliarder kroner. Eksportverdien holdt seg relativt stabil de neste to årene, men sank betydelig i 2011 og 2012. Eksporten var 38 prosent lavere i 2013 enn i 2008.

IKT-varer utgjorde 2 prosent av fastlandseksporten i 2013. Andelen har gått ned fra 3,6 prosent i 2009. I 2013 utgjorde IKT-varer 7,2 prosent av total importverdi for varer (utenom skip, oljeplattformer og råolje).

Stadig større handelsunderskudd for telekommunikasjonsutstyr

‘Datamaskiner inkludert relatert utstyr’ og ‘telekommunikasjonsutstyr’ er varegruppene det handles mest med innen IKT. I 2013 var importverdien for de to varegruppene henholdsvis 15,3 og 11,9 milliarder kroner. Eksportverdien var henholdsvis 2,5 og 2,3 milliarder kroner.

Det var hovedsakelig ‘telekommunikasjonsutstyr’ som bidrog til at handelsunderskuddet for IKT-varer vokste fra 2007 til 2013. Eksportverdien for denne varegruppen sank med 42 prosent i perioden, samtidig som importverdien økte med 46 prosent.

Internasjonal handel med ‘datamaskiner inkludert relatert utstyr’ har hatt en motsatt utvikling i Norge. Eksportverdien var 21 prosent høyere i 2013 enn i 2007, mens importen var 1,1 prosent lavere.

Figur 1

Eksport med IKT-varer, etter varegrupper. 2007-2013

Figur 2

Import med IKT-varer, etter varegrupper.2007-2013

Økt handel med IT-tjenester

Siden 2007 har internasjonal handel med IT-tjenester hatt en kraftig vekst i Norge. Norske foretak eksporterte IT-tjenester for 9 milliarder kroner i 2013, nesten dobbelt så mye som i 2007. Handelsbalansen er likevel svekket i løpet av perioden, i og med at importverdien av tjenestene er mer enn doblet siden 2007. Foretakene importerte for 10,6 milliarder kroner i 2013. I 2009 og 2010 var det derimot handelsoverskudd for IT-tjenester. Det var særlig i 2010 at handelen med IT-tjenester økte. Både eksport- og importverdien steg med rundt 50 prosent regnet fra året før. De tre siste årene i perioden har det vært handelsunderskudd for denne typen tjenester, og underskuddet har vært økende.

Mest handel med tjenester tilknyttet system- og programvare

‘Konsulenttjenester tilknyttet system- og programvare’ er tjenestegruppen som utgjør størst andel av norsk handel med IT-tjenester: 55 prosent av totalverdien på eksport av IT-tjenester i 2013. Eksportverdien for denne tjenestegruppen var 4,9 milliarder kroner. Dette innebærer en nedgang fra 5,3 milliarder kroner året før. Importverdien økte fra 5,9 til 6,3 milliarder i samme periode og utgjør nesten 60 prosent av total importverdi for IT-tjenestene. Standardprogramvare er klassifisert som vare og ikke inkludert i tjenestegruppen.

I 2013 var ‘databehandlingstjenester’ den eneste tjenestegruppen innen IT som hadde et overskudd i utenrikshandelen. Eksportverdien økte med 21 prosent fra året før til 0,8 milliarder kroner i 2013. Importverdien ble i samme periode redusert med 32 prosent til 0,5 milliarder kroner.

Figur 3

Import og eksport av IT-tjenester, etter tjenestegrupper. 2013

IT-tjenester – middels viktig handelsvare regnet etter verdi

Ikke-finansielle foretak i Norge eksporterte tjenester for 197 milliarder kroner i 2013, hvor tjenester innen sjøtransport alene utgjorde 34 prosent av eksportverdien. Verdien av alle importerte tjenester var på 196 milliarder kroner. Her hadde tjenester innen petroleumsbransjen størst verdi og stod for 22 prosent av total tjenesteimport. IT-tjenester utgjorde rundt 5 prosent av total tjenesteeksport og tjenesteimport. I en fordeling av de femten tjenestetypene som utgjør internasjonal handel, havner IT-tjenester omtrent midt på, som sjuende største innen eksport og sjette største innen import i 2013.

Kilder:

Statistikkene Utenrikshandel med varer og Utenrikshandel med tjenester er kilder til artikkelen. Se ‘Om statistikken’ på hver av disse sidene for informasjon om statistikkenes produksjon, begrep og feilkilder.

Kontakt