15672_om_not-searchable
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15672_om
statistikk
2010-04-22T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false

Folkehøgskolar (opphørt)2009

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Om statistikken

Omgrep

Namn og emne

Namn: Folkehøgskolar (opphørt)
Emne: Utdanning

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Folkehøgskole : Er en fri og allmenndannende skole som har også et klart integrerende mål. Folkehøgskolen er pensum- og eksamensfri.

Kortkurs : Et kurs som varer minst 2 dager og maksimalt 94 dager.

Særlig målgruppe : Med særlige målgrupper menes her funksjonshemmede kursdeltakere som har krav på ekstra ressurser, dvs. "funksjonshemma elev vert rekna som to elever" (jfr. punkt 3.5.1 i forskrifter for folkehøgskolen fra 1.11.2000). Inndelingen angir om kursdeltakeren er enkel- eller dobbeltellende.

Standard klassifikasjonar

Eierforhold: Skolene blir delt inn i fylkeskommunale, statlige og private skoler.

Bostedskommune: Er basert på adresse per 1.10. det aktuelle året. Fødeland og statsborgerskap er klassifisert etter SSB sine landkoder.

Administrative opplysingar

Regionalt nivå

Tallene publiseres på lands- og fylkesnivå. Tallene på kommunenivå kan bestilles.

Kor ofte og aktualitet

Statistikken om folkehøgskolenes kortkurs publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

All folkehøgskolestatistikk i SSB er lagret på forsvarlig og standardisert måte i samråd med bl.a. Datatilsynet.

Bakgrunn

Føremål og historie

Hovedformålet med denne statistikken er å kartlegge og synliggjøre ulike sider ved opplæring på kortkurs arrangert av folkehøgskolene. Statistikken tar sikte på å synliggjøre kursvirksomhetens omfang mht. deltakernes kjønn, alder, bostedskommune, statsborgerskap og andre individuelle egenskaper samt opplæring for særskilte målgrupper.

Før 2001 baserte folkehøgskolestatistikken seg på skjemarapportering av elever på hovedkurs og elever som hadde avsluttet/avbrøt hovedkurs, og inngikk som en del av statistikken innenfor videregående utdanningsstatistikk. Fra og med 2001 ble skjemarapportering erstattet med en omfattende elektronisk rapportering. I motsetning til skjemarapportering inkluderer elektronisk rapportering også søkere på langkurs og deltakere på kortkurs. Virksomhet knyttet til kortkurs rapporteres for seg og uavhengig av rapportering av langkurs. Fra og med 2008 rapporterer folkehøgskolene sine data til NAVI Sentralbase. Statistisk sentralbyrå mottar fil med innrapporterte data fra folkehøgskolene fra Waade Information Systems (WIS).

Denne statistikken er eksternfinansiert av Kunnskapsdepartementet.

Brukarar og bruksområde

Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, andre offentlige etater, media, forskningsinstitusjoner, Folkehøgskolerådet, Folkehøgskolenes informasjonskontorer, de enkelte folkehøgskoler.

Samanheng med annan statistikk

Statistikken for folkehøgskolenes kortkurs inngår i kun statistikken over voksenopplæring. Denne statistikken inngår ikke i den endelige statistikken over elever og studenter for alle skoleslag (se "Om statistikken, 04.02 Utdanningsstatistikk, elever og studenter").

Lovheimel

Statistikkloven § 2-2. Ny forskrift til lov om voksenopplæring gjeldende fra 1.1.97.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Alle folkehøgskolene rapporterer sine deltakere på kortkurs til SSB en gang i året. Enhetene i rapporteringen er norske og utenlandske deltakere på kortkurs. Antall deltakere på kortkurs tilsvarer ikke antall personer, da en og samme person kan ta flere kurs og bli registrert som deltaker flere ganger.

Datakjelder og utval

Datafilen med opplysninger om deltakere på kortkurs i det foregående kalenderår blir sendt fra Waade Information Systems (WIS) den 1. mars i rapporteringsåret.

Full telling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Folkehøgskolene rapporterer sine data om deltakere på kortkurs til Navi Sentralbase. Rapporteringsfristen er 1. mars. Datafil sendes fra WIS til SSB.

Etter å ha mottatt dataene blir det gjennomført maskinell mottakskontroll av dem. Den omfatter bl.a. fjerning av dubletter for identiske variabler. Videre tester mottakskontrollen om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene, og sammenlikner dem med data fra fjoråret. Data bli kodet om og tilrettelagt slik at variablene får gyldige verdier. Alle fødselsnummer blir kontrollert om de er gyldige, og ugyldige blir kontrollert mot navnebasen BEBAS for å finne korrekte fødselsnummer. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre kjennemerke fra andre register som f.eks. opplysninger om bosted. I tillegg blir enkelte variabler kodet om, f.eks. alder ved utgangen av året.

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Rapportering av deltakere på kortkurs fra folkehøgskolene kom i gang fra 2001 med opplysninger om kursdeltakere i 2000. Det finnes ikke sammenliknbare data før dette året.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Folkehøgskole er en pensumfri skole, og det er oftest problematisk å kunne registrere et kurs med en enkel emnekode. Derfor er det alltid en viss usikkerhet om noen av rapporterte emnekoder er riktige selv om de er gyldige.

Oppgavegiverne kan gi mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om kursdeltakere i det foregående kalenderåret. Dataleverandøren kan ha valgt å nytte skoleåret isteden for kalenderåret, noe som kan føre til at statistikken ikke blir helt korrekt.

Andre feil kan være at de samme kursdeltakere blir rapportert til SSB flere gangar i overlappende perioder.

Ikke aktuelt. Det blir ikke foretatt utvalgstrekking.