Resultater fra logistisk regresjon. Sannsynligheten for å ha hatt et praksisopphold i utlandet i de nordiske landene

Tilbake til artikkelen

Resultater fra logistisk regresjon. Sannsynligheten for å ha hatt et praksisopphold i utlandet i de nordiske landene1
Parameter oddsrate2 Norge Sverige Danmark Finland Island
Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2
1Signifikansnivå: *** p < 0,001 (0,1%), ** p < 0,01 (1%), * p < 0,05 (5%)
2En oddsrate uttrykker forholdet mellom to odds. En odds er sannsynligheten for at en hendelse skal intreffe i forhold til sannsynligheten for at den ikke gjør det. Oddsrater brukes gjerne til å uttrykke hvor sterk en sammenheng mellom to hendelser er. Oddsratene i modell 1 og 2 uttrykker forholdet mellom ulike bakgrunnsfaktorer og sannsynligheten for å ha hatt praksis i utlandet. Oddsrate større enn 1 betyr at sannsynligheten for å ha hatt et praksisopphold i utlandet er større enn å ikke ha hatt det. Ser vi på kjønn vil f.eks. en oddsrate = 2 indikere at det å være kvinne øker oddsen for å ha vært på praksis i utlandet 2 ganger i forhold til menn.
3Referansekategori = mann
4Referansekategori = 25-29 år
5Referansekategori: bachelorprogram
6Referansekategori = økonomiske og administrative fag
7Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Landbruk, fiskeri, skogbruk og veterinærfag, Transportfag, sikkerhetsfag og personlig tjenesteyting
8Referansekategori = internasjonal student, dvs. studenter som ikke har utdanningsbakgrunn fra landet en studerer i og som er født i utlandet av utenlandske foreldre. Kategorier for innvandringskategori omfatter i tillegg 1) Innvandrere med nasjonal utdanningsbakgrunn, 2) De som er født i landet de studerer i av utenlandske foreldre og som har nasjonal utdanningsbakgrunn, 3) Nasjonale studenter med nasjonal utdanningsbakgrunn.
9Referansekategori = høyt utdanningsnivå. Kategorier for foreldrenes utdanningsnivå er lav (ISCED 0-2), middels (ISCED 3-4) og høy (ISCED 5-8) utdanning.
10Referansekategori = ikke nedsatt funksjonsevne
Rettet 7. mai 2021. Rad med Konstant er lagt til.
Konstant 0,015 0,037 0,029 0,087 0,068 0,213 0,037 0,054 0,055 0,322
Kjønn3                    
Kvinne 1.411* 1.401* 1,198 1,294 1,180 1,133 1,157 1,145 0,626 0,613
Alder4                    
24 år og yngre 0,740 0,785 0.542* 0,567 0.751* 0.681** 0,609* 0,611* 0,472 0,440
30 år og eldre 0.662* 0.785* 0,537 0,532 0.387*** 0.361*** 0,841 0,880 1,700 1,697
Studieprogram5                    
Masterprogram 2.794*** 2.718*** 5.157*** 3.583*** 2.198*** 1.719*** 2,086*** 2,051*** 1,310 1,308
Fagfelt6                    
Pedagogikk og lærerutdnninger 2.672*** 2.874*** 0,865 0,740 1.934** 2.890*** 1,421 1,527 0,183 0,201
Humaniora, språk og kunstfag 1,185 1,151 1,334 1,297 0.527** 0,666 1,317 1,379 1,506 1,274
Samfunnsfag, journalistikk og informasjon 1.975* 1.944* 1,135 0,945 0.511** 0,649 0,775 0,829 0,093* 0,093*
Naturvitenskap, matematikk og statistikk, Tekniske fag, ingeniørfag, bygg- og anleggsfag 1,258 1,184 0,817 0,736 0.385*** 0.390*** 0,797 0,841 0,467 0,409
Andre fag7 0,888 0,835 0,306 0,314 1,133 1,174 1,160 1,219 1,193 0,979
Helse- og sosialfag 2.825*** 2.996*** 3.118* 3.043* 0,733 1,006 0,893 0,978 1,385 1,376
Innvandringskategori8                    
Nasjonal student   0.440***   0.229***   0.230***   0,540***   0,198**
Innvandrer   0.453*   0,430   0,590   0,543   0,000
Født i landet av innvandrerforeldre   0.386**   0.327*   0.395***   1,388   0,216
Foreldrenes utdanningsnivå9                    
Lavt utdanningsnivå   0,568   1,119   0,724   0,677   0,104
Medium utdanningsnivå   0.548**   0,564   0,977   1,065   0,939
Funksjonsevne10                    
Nedsatt funksjonsevne   0,959   1,900   0,810   1,123   1,088
                     
N 6 232 6 232 1 828 1 828 4 949 4 949 7 006 7 006 1 208 1 208

Faktaside

Kontakt