Rapporter 2019/19

Lærere uten pedagogisk utdanning i grunnskolen 2018/2019

Hovedformålet med denne tilleggsundersøkelsen var å belyse utdanningsnivå og fagkompetanse blant undervisningspersonale som mangler fullført pedagogisk utdanning.

I denne rapporten legger vi fram hovedresultatene fra kartleggingen av lærere som ikke har fullført en pedagogisk utdanning som er nødvendig for å oppfylle tilsetningskravene jf. opplæringsloven § 10-1 og § 10-2, og forskrift til opplæringsloven § 14-2 og § 14-3. Rapporten ser på hvem disse lærerne er, hvor de underviser, deres aldersfordeling, utdanningsnivå og i hvor stor grad de har faglig kompetanse i kompetansekravsfagene norsk, matematikk og engelsk.

I henhold til forskrift til opplæringsloven skal lærere på barneskolen ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk innen 2025. På ungdomsskolen må de ha minst 60 studiepoeng i disse fagene. Frem til 2025 kan lærere som mangler tilstrekkelig fagkompetanse, få dispensasjon.

Selv om ingen av lærere i dette studiet har fullført en pedagogisk utdanning, har flertallet som underviser i matematikk, norsk eller engelsk fagkompetanse i den betydningen at de har tilstrekkelig antall studiepoeng i faget de underviser i. Fagkompetansen er lavest blant de som underviser i engelsk, og høyest blant de som underviser i norsk. Både for engelsk og matematikk er andelen med fagkompetanse lavest på små skoler. I norsk ser vi at andelen med fagkompetanse er minst både på de største og de minste skolene. Det er noe høyere fagkompetanse på ungdomskoler enn på barneskoler og på kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Nesten ni av ti lærere uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning har fullført en utdanning på universitet eller høyskole. Over halvparten av disse lærerne har påbegynt, men ikke fullført en pedagogisk utdanning. De fleste har påbegynt en allmennlærerutdanning.

To av tre lærere i grunnskolen uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning er ansatt i faste stillinger. Denne høye andelen må likevel ses i sammenheng med at vår populasjon kun inkluderer lærere med stillingsprosent på minst 50 prosent. Sju av ti lærere uten pedagogisk utdanning er kvinner. En høy andel kvinner i denne sammenheng bør ses i lys av det faktum at 75 prosent av samtlige lærere er kvinner. Blant kvinnelige lærere er andelen uten pedagogisk utdanning noe høyere enn hos menn.

Andelen uten pedagogisk utdanning er størst blant de unge lærerne, men det er også i denne aldersgruppen vi finner flertallet av lærere som er i gang med en høyere utdanning.

På småskoletrinnet er det 80 prosent av lærerne som oppfyller kravene om tilsetning på dette trinnet, og 5 prosent har tatt en førskole-/barnehageutdanning etter 2007. I tillegg oppfyller 8 prosent kravene om tilsetning på et høyere trinn. Det er blant de yngste lærerne vi finner den høyeste andelen som ikke oppfyller kravene til tilsetning på småskoletrinnet.

Fagkompetansen på småskoletrinnet varierer veldig mellom fagene, seks av ti har fagkompetanse i matematikk og åtte av ti har fagkompetanse i norsk, men kun tre av ti har fagkompetanse i engelsk.

Om publikasjonen

Tittel

Lærere uten pedagogisk utdanning i grunnskolen 2018/2019

Ansvarlig

Emmie Stolpe Foss

Serie og -nummer

Rapporter 2019/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet

Emne

Grunnskoler

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9953-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9952-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

58

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt