6 av 10 høyere utdanninger fullføres av kvinner

Publisert:

Innenfor alle nivåer av høyere utdanning i studieåret 2015/16 var det flest kvinner som fullførte. Forskjellen er størst for høyere utdanninger på lavere nivå, der kvinner fullførte 63 prosent av utdanningene.

Studieåret 2015/16 ble det fullført om lag 46 700 utdanninger i høyere utdanning. Om lag 31 600 ble fullført på lavere nivå, 13 700 på høyere nivå og 1 370 doktorgrader. 

Tallet på avlagte doktorgrader falt med 39 fra året før. Nedgangen skyldtes at det var 45 færre kvinner som avla sin doktorgrad i 2015/16, mens det var 6 flere menn. Dette bidro til at det var omtrent like mange menn som kvinner som tok doktorgrad dette studieåret.

Flere ved universitetene, færre ved høgskolene

Andelen fullførte høyere utdanninger ved universitetene økte med om lag 10 prosentpoeng fra studieåret 2014/15, samtidig som andelen ved statlige høgskoler gikk ned omtrent tilsvarende.

Dette medførte at over halvparten av utdanningene ble fullført ved universitetene. En viktig årsak til dette er sammenslåinger til større utdanningsinstitusjoner og universiteter.

20–24-åringer tok flest studiepoeng

Blant ordinære studenter var gjennomsnittlig antall studiepoeng høyest for studenter i alderen 20-24 år, med i underkant av 54 studiepoeng per student. Nesten 58 prosent av studentene havner i denne aldersgruppen og utgjør den klart største aldersgruppen blant de ordinære studentene.

Figur 1. Fullførte doktorgrader i Norge.1999/2000-2015/16. Kjønn

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Menn 440 504 468 428 455 506 525 566 679 588 664 702 731 808 730 676 682
Kvinner 219 264 272 286 301 332 357 414 552 496 538 596 677 741 712 731 686

Figur 2. Studiepoeng per student etter studenttype, kjønn, alder og intervall

2015-2016
Alder i alt 51.9
Under 20 år 51
20-24 år 53.9
25-29 år 51.4
30-34 år 47.9
35-39 år 45.6
40-44 år 43.9
45-49 år 41.4
50 år eller eldre 39.3

Kontakt