66192_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
66192
16 omkom i februartrafikken
statistikk
2012-03-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

16 omkom i februartrafikken

I løpet av februar i år registrerte politiet 370 ulykker i trafikken. En foreløpig oversikt viser at 16 mennesker omkom, og 46 personer ble hardt skadd i disse ulykkene.

Personer drept. Januar-februar. 2002-2012

Av de 16 som omkom var ti menn og seks kvinner. Elleve av de omkomne var bilførere, og fem var bilpassasjerer.

Antall omkomne over gjennomsnittet

Tall for februar 2011 viste at det var 419 ulykker med 12 omkomne. 32 personer ble hardt skadd i disse ulykkene. Gjennomsnittet for februar i løpet av de siste ti årene er 15 drepte og 53 hardt skadd.

Flere drepte og hardt skadde hittil i år

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 32 personer har mistet livet og 87 er blitt hardt skadd i trafikken. I fjor var det 30 personer som omkom og 65 som ble hardt skadd i samme periode. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 35 omkomne og 115 hardt skadde.

Personer hardt skadd. Januar-februar. 2002-2012

Av de drepte hittil i år var to personer under 18 år. Sju personer var mellom 18 og 24 år, mens ni personer var i aldersgruppen 25 til 44 år. Ni personer var mellom 45 og 64 år, og fem personer var 65 år eller eldre.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 32 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: