56464_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
56464
Laveste antall omkomne siden 1953
statistikk
2012-01-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Laveste antall omkomne siden 1953

I 2011 mistet 169 personer livet i veitrafikken, og 644 personer ble hardt skadd, viser en foreløpig oversikt. Dette er fjerde året på rad hvor det er en nedgang i antall omkomne.

Personer drept. Januar-desember. 2001-2011

Personer hardt skadd. Januar-desember. 2001-2011

Endelige tall for 2010 viser at 208 omkom, og 714 ble hardt skadd i trafikken, de foreløpige tallene var henholdsvis 210 og 673 personer. Tallet på antall omkomne i 2011 ble redusert med nesten 19 prosent i forhold til året før, og er det laveste tallet på antall omkomne siden 1953. 163 personer omkom, og 1 379 ble hardt skadd på norske veier i 1953. I perioden 2001-2010 var det i gjennomsnitt 250 personer som omkom, og 931 personer som ble hardt skadd, i trafikken.

Færre bilførere og motorsyklister omkom

Foreløpige tall viser at 88 bilførere og 13 motorsyklister mistet livet i trafikken i 2011. Dette er en nedgang på henholdsvis 20 og 50 prosent fra året før, da 110 bilførere og 26 motorsyklister mistet livet. I perioden 2006-2010 var det i gjennomsnitt 112 bilførere og 30 motorsyklister som omkom.

Personer drept, etter trafikantgruppe. Januar-desember. 2010-2011 og gjennomsnitt 2006-2010

Personer drept, etter aldersgruppe. Januar-desember. 2010-2011 og gjennomsnitt. 2006-2010

Færre unge mistet livet

I aldersgruppen 20-24 år ble tallet på omkomne redusert med 17 personer i 2011. I 2010 omkom 30 ungdommer i denne aldersgruppen, mens 13 ungdommer omkom i 2011. 84 unge i aldersgruppen 20-24 år ble hardt skadd i 2011. Dette er omtrent det samme antallet som i 2010.

12 omkom i desembertrafikken

I desember 2011 registrerte politiet 502 ulykker med personskader på norske veier. 12 personer omkom og 40 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Tilsvarende foreløpige tall for desember i 2010 var 14 omkomne og 44 hardt skadde. De endelige tallene for personer som ble hardt skadet i 2010, ble senere justert til 54.

Av de 12 omkomne i desember 2011 var åtte bilførere, tre bilpassasjerer og en ”annen trafikant”.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 19 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken i 2011, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: