54853_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54853
Augusttrafikken tok 19 liv
statistikk
2011-09-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Augusttrafikken tok 19 liv

Politiet registrerte 555 veitrafikkulykker med personskade i august. En foreløpig oversikt viser at 19 personer omkom, og 55 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Personer hardt skadd. Januar-august. 2001-2011

Personer drept. Januar-august. 2001-2011

Foreløpige tall for august i fjor viser at 24 mennesker mistet livet, og 70 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 27 drepte og 79 hardt skadde. Det har i gjennomsnitt vært 25 omkomne og 91 hardt skadde i trafikken i august i tiårsperioden 2001-2010.

Av de som omkom i august i år, var 7 bilførere, 2 bilpassasjerer, 2 motorsyklister, 2 syklister, 4 fotgjengere og 2 andre trafikanter.

Hittil i år har i alt 120 personer mistet livet, og 421 har blitt hardt skadd i trafikken. Tilsvarende foreløpige tall i fjor var 149 drepte og 459 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 148 og 491. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 167 omkomne og 633 hardt skadde.

Færre omkomne i sommertrafikken

I sommermånedene juni, juli og august har i alt 57 personer mistet livet på norske veier. Det er 27 færre enn i fjorårets sommertrafikk. 206 personer ble hardt skadd i de 1 680 trafikkulykkene med personskader i disse tre månedene. Tilsvarende foreløpige tall for samme periode i fjor var 227 hardt skadde og 1 815 ulykker. Endelige tall ble henholdsvis 247 og 1 873.

Personer drept, etter trafikantgruppe. Juni-august 2010-2011 og gjennomsnitt 2006-2010

Av de omkomne i årets sommertrafikk var 24 bilførere, 11 bilpassasjerer, 8 motorsyklister, 2 mopedister, 5 syklister, 5 fotgjengere og 2 andre trafikanter.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: