54851_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54851
Færre omkom i julitrafikken
statistikk
2011-08-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom i julitrafikken

Politiet registrerte 499 ulykker med personskade på veiene i juli. 16 personer omkom og 65 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd.  Januar-juli. 2001-2011

Personer drept.  Januar-juli. 2001-2011

Foreløpige tall for juli i fjor viste at 27 mennesker mistet livet og 79 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 26 drepte og 89 hardt skadde. Gjennomsnittet for juli de siste ti årene er 25 drepte og 101 hardt skadde.

Av de 16 omkomne i forrige måned var 10 menn og 6 kvinner. 8 av de omkomne var bilførere, 5 bilpassasjerer, 2 motorsyklister og 1 mopedist.

100 personer drept hittil i år

Foreløpige tall for januar til juli i år viser at 100 personer har mistet livet og 357 personer har blitt hardt skadd. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 123 omkomne og 379 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 121 og 412. Gjennomsnittet for årets sju første måneder i tiårsperioden er 141 omkomne og 541 hardt skadde.

Personer drept, fylkesvis fordeling. Januar-juli. 2010-2011

Flest omkomne i Troms

Sammenlignet med fjorårets tall har antall drepte i trafikkulykker i Troms økt så langt i år. Fra januar til og med juli har 12 mennesker mistet livet i trafikkulykker i fylket, sammenlignet med 5 i tilsvarende periode i fjor. Østfold har den største nedgangen i forhold til fjoråret, med 8 færre drepte, fra 11 til 3.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: