54849_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54849
Nedgang i antall drepte i første halvår
statistikk
2011-07-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i antall drepte i første halvår

84 personer har mistet livet, og 279 har blitt hardt skadd i første halvår, viser foreløpige tall. Dette er elleve færre omkomne enn i de første seks månedene i fjor.

Personer hardt skadd. Januar-juni 2002-2011

Personer drept. Januar-juni 2002-2011

Summen1 for årets seks første måneder i 2010 var 95 omkomne og 292 hardt skadd. Tilsvarende gjennomsnitt for tiårsperioden 2002-2011 er 111 omkomne og 423 hardt skadde.

Endelige tall på hardt skadde for første halvår 2010 ble justert til 323.

568 ulykker i trafikken i juni

I løpet av juni i år registrerte politiet 568 ulykker i trafikken. 21 mennesker omkom, og 800 ble skadd. 73 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Tilsvarende tall for juni i fjor viste 597 ulykker der 30 mennesker mistet livet og 64 ble hardt skadd. Tallet på drepte og hardt skadde er senere justert til henholdsvis 31 og 79. Junigjennomsnittet for de ti siste årene er 25 drepte og 102 hardt skadde.

Personer drept, etter trafikantgruppe. Januar-juni 2010-2011 og gjennomsnitt 2007-2011

Av de 21 omkomne i forrige måned var det 18 menn og 3 kvinner. 8 av de omkomne var bilførere, 4 bilpassasjerer, 4 motorsyklister, 1 mopedist, 3 syklister og 1 fotgjenger.

Færre omkomne bilførere hittil i år

Foreløpige tall for januar til juni i år viser at 40 bilførere har mistet livet i trafikken, 31 menn og 9 kvinner. Dette er en nedgang på 26 prosent i forhold til samme periode i fjor, der 54 bilførere mistet livet (45 menn og 9 kvinner). Gjennomsnittet for årets seks første måneder i femårsperioden 2007-2011 var 50 drepte bilførere.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 28 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

1  Teksten ble endret 15.07.2011 kl. 11.30

Tabeller: