54841_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54841
Flere omkom i februartrafikken
statistikk
2011-03-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere omkom i februartrafikken

I løpet av februar i år registrerte politiet 419 ulykker i trafikken. 12 mennesker omkom, og 643 ble skadd. 32 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-februar 2002-2011

Personer hardt skadd. Januar-februar 2002-2011

Av de omkomne i februar i år var ni menn og tre kvinner. Fem av de omkomne var bilførere, to bilpassasjerer, en motorsyklist, en mopedist, to fotgjengere og en annen trafikant.

Tilsvarende tall for februar 2010 viste 433 ulykker med 8 omkomne. 38 personer ble hardt skadd i disse ulykkene. Februargjennomsnittet for de siste ti årene er 15 drepte og 52 hardt skadd.

65 personer hardt skadd hittil i år

I januar og februar i år viser forløpige tall at 30 personer har mistet livet, og 65 har blitt hardt skadd. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 26 omkomne og 68 hardt skadd. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 31 omkomne og 114 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 36 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: