22899_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22899
Nedgang i antall omkomne i september
statistikk
2010-10-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i antall omkomne i september

I september registrerte politiet 592 ulykker med personskade på veiene. 17 personer omkom, og 65 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-september 2001-2010

Personer hardt skadd. Januar-september 2001-2010

Foreløpige tall for september i fjor viste at 26 mennesker mistet livet, og 65 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 27 omkomne og 70 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 21 omkomne og 85 hardt skadde i trafikken i september.

Av dem som omkom i september i år, var 13 bilførere, 3 bilpassasjerer, og 1 motorsyklist.

Foreløpige tall for januar til september i år viser at 165 personer har mistet livet, mens 532 personer har blitt hardt skadd i trafikken på norske veier. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 165 omkomne og 562 hardt skadde. Endelige tall ble henholdsvis 166 og 582. Gjennomsnittet for årets ni første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 188 omkomne og 714 hardt skadde.

Færre barn og ungdom drept eller hardt skadd

Hittil i år er det er det 42 drepte og 171 hardt skadde under 25 år. Det er det laveste tallet politiet har registrert for perioden januar-september de siste ti årene. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 58 omkomne og 202 hardt skadde. Gjennomsnittlig antall omkomne og hardt skadde for årets tre første kvartaler i tiårsperioden 2001-2010 var henholdsvis 58 og 261.

Barn og unge under 25 år. Januar-september 2001-2010

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 24 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: