22903_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22903
Ti motorsyklister omkom i juli
statistikk
2010-08-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ti motorsyklister omkom i juli

10 av de 27 som omkom i trafikken i juli, var motorsyklister, viser foreløpige tall. Til sammenligning mistet 20 personer livet på norske veier i juli i fjor, 4 av disse på motorsykkel.

Personer hardt skadd.  Januar-juli 2001-2010

Personer drept.  Januar-juli 2001-2010

Av de øvrige drepte på norske veier i juli var 12 bilførere, 3 bilpassasjerer og 2 i gruppen andre trafikanter.

I alt registrerte politiet 511 ulykker med personskade i juli i år mot 561 i samme måned i fjor. Mens 79 ble hardt skadd i årets julitrafikk, var det tilsvarende antallet 59 i fjor. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 25 omkomne og 100 hardt skadde i trafikken i juli.

123 omkomne hittil i år

Fra januar til juli i år har til sammen 123 personer mistet livet i trafikken og 379 har blitt hardt skadd, ifølge foreløpige tall. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 116 omkomne og 418 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har i gjennomsnitt 142 omkommet og 537 blitt hardt skadd i trafikken i løpet av årets sju første måneder.

Hittil i år har 17 motorsyklister blitt drept i trafikken, mot 18 i tilsvarende periode i fjor. 88 bilførere og passasjerer har omkommet, mot 74 i 2009. 11 fotgjengere og 3 syklister har hittil i år omkommet i trafikken, mot henholdsvis 15 og 5 i fjor.

For de øvrige trafikantgruppene er det små endringer i forhold til samme periode i fjor.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 27 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: