22907_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22907
Maitrafikken krevde ti liv
statistikk
2010-06-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Maitrafikken krevde ti liv

I mai registrerte politiet 525 ulykker med personskade på veiene. 10 personer omkom, og 65 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-mai 2001-2010

Personer hardt skadd. Januar-mai 2001-2010

Foreløpige tall for mai i fjor viste at 18 mennesker mistet livet og 61 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere oppjustert til 19 omkomne og 79 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 22 omkomne og 86 hardt skadde i trafikken i mai.

Av de 10 som omkom i mai i år, var det 6 bilførere, 2 bilpassasjerer, 1 motorsyklist og 1 syklist.

66 personer omkommet hittil i år

Foreløpige tall for januar til mai i år viser at 66 personer har mistet livet, og 226 personer har blitt hardt skadde i trafikken hittil i år. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 73 omkomne og 258 hardt skadde. Endelige tall ble henholdsvis 74 og 282. Gjennomsnittet for årets fem første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 91 omkomne og 331 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 25 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: