22917_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22917
Færre omkomne og hardt skadde i 2009
statistikk
2010-01-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne og hardt skadde i 2009

I 2009 mistet 214 personer livet på norske veier, mens 738 personer ble meget alvorlig skadd. I desembertrafikken omkom 17 personer.

Personer meget alvorlig skadd. 1946-2009

Personer drept. 1946-2009

Antallet omkomne på norske veier gikk ned fra 255 personer i 2008 til 214 i 2009. De siste ti årene har i gjennomsnitt 263 personer årlig mistet livet i trafikken. Også antallet alvorlig skadde gikk ned - fra 867 i 2008 til 738 i 2009. Vi må tilbake til 1955 for å finne et lavere antall omkomne personer i trafikken og helt til 1947 for å finne et lavere antall meget alvorlig skadde.

Flere 16-17-åringer mistet livet

I 2009 omkom 17 personer i alderen 16-17, mot 6 året før. Det gjennomsnittlige antallet omkomne i denne aldersgruppen har ligget på 11 de siste fem årene. Sammenlikner vi tallene fra 2009 med gjennomsnittet de siste fem årene, ser vi at antallet omkomne i de yngste aldersgruppene (16-24 år) har økt eller vært uendret, mens det har vært en reduksjon for de øvrige aldersgruppene.

Personer drept, etter ulykkestype. Januar-desember. 2009 og gjennomsnitt 2005-2009

Personer drept, etter aldersgruppe. Januar-desember. 2009 og gjennomsnitt 2005-2009

Færre omkomne bilførere, flere omkomne bilpassasjerer

Sammenliknet med femårsperioden 2005-2009 var det i 2009 en reduksjon i antall omkomne for alle trafikantgruppene bortsett fra for bilpassasjerer. I alt omkom 47 bilpassasjerer og 98 bilførere i 2009, mot 45 bilpassasjerer og 111 bilførere i femårsperioden 2005-2009. De tilsvarende tallene for 2008 var 46 bilpassasjerer og 123 bilførere. Av de øvrige omkomne i 2009 var 27 motorsyklister, 25 fotgjengere, 9 syklister, 2 mopedister, 1 akende og 5 andre trafikanter.

Ingen nedgang i omkomne i møteulykker

88 av de 214 som omkom i 2009, mistet livet i møteulykker (41 prosent), mens 81 omkom i singelulykker (38 prosent). Selv om tallet på drepte totalt sett gikk betydelig ned fra 2008, holdt antall drepte i møteulykker seg uendret. Antall omkomne i singelulykker ble redusert fra 102 i 2008. De tilsvarende tallene for femårsperioden 2005-2009 var 94 omkomne i møteulykker og 82 i singelulykker.

Desembertrafikken

I desember registrerte politiet 524 ulykker med personskade på norske veier. 17 personer omkom, og 777 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Tilsvarende foreløpige tall for desember i 2008 var 20 omkomne og 678 skadde. Av de 17 omkomne i desember var 10 bilførere, 6 bilpassasjerer og 1 fotgjenger.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 21 prosent av personene som ble skadd i 2009, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: