22923_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22923
Septembertrafikken tok 26 liv
statistikk
2009-10-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Septembertrafikken tok 26 liv

26 personer omkom i trafikkulykker i september ifølge foreløpige tall fra politiet. Dette er 10 flere enn i samme måned i 2008. I løpet av årets ni første måneder omkom 165 personer, som er 39 færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Personer drept. Januar-september. 2000-2009

Av de 26 som omkom i forrige måned, var 11 bilførere, 7 bilpassasjerer, 4 motorsyklister, 1 mopedist, 1 syklist, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.

65 personer ble meget alvorlig skadd i september i år, mot 74 i fjor.

Nedgang i antall omkomne hittil i år

I alt har 165 personer omkommet i trafikken hittil i år, sammenlignet med 204 i samme periode i 2008. Gjennomsnittlig antall omkomne for årets tre første kvartaler i tiårsperioden 2000-2009 var 197 omkomne. 562 personer har blitt hardt skadd hittil i år, sammenliknet med 687 i fjor. Det har vært færre omkomne i hver av månedene hittil i år sammenliknet med fjoråret, bortsett fra nå i september.

Høy andel drepte og hardt skadde i møteulykker

49 av de 144 dødsulykkene hittil i år var møteulykker. Andelen møteulykker var dermed 34 prosent. 65 personer ble drept i disse ulykkene, en andel av alle omkomne på 39 prosent. Tilsvarende andeler i fjor var 35 prosent av dødsulykkene og 36 prosent av antall omkomne. 32 prosent av de alvorligste skadene hittil i år skyldtes møteulykker.

Færre skadde

Til og med september i år har politiet registrert 7 409 personskader i veitrafikkulykker, sammenliknet med 8 424 i fjor. I september ble 865 skadd, mot 932 i fjor. Utviklingen i antallet skadde må tolkes med varsomhet, siden antallet med uoppgitt skadegrad varierer betydelig fra måned til måned.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 26 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: