22975_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22975
Flere dødsulykker med vogntog
statistikk
2007-08-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere dødsulykker med vogntog

I 2006 registrerte politiet 262 ulykker med vogntog på norske veier. I disse ulykkene omkom 45 personer. Det er en økning på elleve personer i forhold til 2005 og årsgjennomsnittet fra 2002-2006.

Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1997-2006. 1997=100

Alle ulykker ved møting og vogntog innblandet i møteulykker. 1997-2006. Prosent

Flere drepte, men færre skadde

I alt mistet 45 personer livet og 319 ble skadd i ulykker der vogntog var innblandet i 2006, mens de tilsvarende tallene for 2005 var 34 omkomne og 360 skadde. Dette utgjør 18,6 prosent av alle som omkom i trafikken og 3 prosent av alle trafikkskadde hvert år. Det årlige gjennomsnittet for femårsperioden 2002-2006 var 34 omkomne og 353 skadde.

Av de 45 som omkom i vogntogulykker i 2006 var 30 bilførere, ti bilpassasjerer, to motorsyklister, én syklist, én fotgjenger og én annen trafikant. 35 av de 319 personene som ble skadd pådro seg meget alvorlige eller alvorlige skader, 257 personer kom lettere til skade, mens 27 personer hadde ukjent skadegrad.

Høy andel møteulykker

I alt 93 av de 262 vogntogulykkene i fjor kom som følge av møte med annet kjøretøy, en andel på 35,5 prosent av ulykkene der vogntog var innblandet. Til sammenligning utgjorde møteulykkene bare 14,4 prosent av alle veitrafikkulykkene i 2006. 36 personer omkom etter møte med vogntog på norske veier i fjor, mens 118 personer ble skadd.

Ulykker ved møting av vogntog. Personer drept eller skadd 1997-2006

Utforkjøring med vogntog. 1997-2006

Flere utforkjøringer

I 2006 var det 63 såkalte single-ulykker med vogntog, det vil si ulykker der andre kjøretøyer ikke var innblandet. 60 av disse ulykkene var utforkjøringer, mot 57 året før. To personer mistet livet og 63 personer kom til skade i utforkjøringer med vogntog i 2006. I 2005 omkom åtte personer og 57 personer kom til skade.

Flest ulykker i januar og februar

Med henholdsvis 30 og 28 ulykker var januar og februar månedene som hadde flest vogntogulykker i 2006. Flest personer omkom i februar, nærmere bestemt ti personer. Deretter fulgte juli, januar og september med henholdsvis sju, fem og fem omkomne i ulykker der vogntog var innblandet.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

Tabeller: