85088
/transport-og-reiseliv/statistikker/sv_statres/aar
85088
Mer penger til vei - færre drepte i trafikken
statistikk
2012-10-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sv_statres, Statens vegvesen - StatRes (opphørt), riksveier, fartsgrenser, sykkelveier, gangveier, tunneller, rasutsatte strekninger, midtrekkverk, bilbeltebruk, støyplager, miljøindikatorer, transportytelserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Statens vegvesen - StatRes (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer penger til vei - færre drepte i trafikken

Statens vegvesens egenproduksjon økte med 9 prosent, til 11,2 milliarder kroner, i 2011. Det er Statistisk sentralbyrås oversikt over statlig ressursbruk og resultater som viser dette.

Statens vegvesens totale utgifter til riksvegformål var på 21,9 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på 465 millioner kroner fra 2010. Det var vekst i utgiftene til kjøp av drifts- og vedlikeholdstjenester på riksvegnettet som bidro mest til økningen i egenproduksjonen. Kjøp av slike tjenester beløp seg til nesten 3,7 milliarder kroner i 2011, dette er en vekst på hele 27 prosent fra 2010. Investeringer i form av kjøp av anleggstjenester utgjorde 9,7 milliarder kroner i 2011, og dette er uendret fra 2010.

Totale utgifter. 2006-2011. Milliarder kroner

Drøyt 480 flere årsverk

Antall avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, økte med 8,9 prosent fra 2010 og endte på 5 900 årsverk samlet i 2011. Til sammenligning viser statistikken for statsforvaltningen en samlet vekst i antall årsverk på 2,5 prosent. Sammenlignet med øvrige samferdselsnæringer i statsforvaltningen er veksten i sysselsettingen i Statens vegvesen ikke unormalt høy. Jernbaneverket hadde blant annet en vekst på 8,2 prosent i antall avtalte årsverk, eksklusive lange fravær fra 2010 til 2011.

19 prosent færre drepte i veitrafikkulykker

Transportsikkerhet er ett av de fire hovedmålene i Nasjonal transportplan 2010-2019. Som et steg i retning av nullvisjonen, har Regjeringen satt et delmål for denne perioden som innebærer at antall drepte og hardt skadde i veitrafikkulykker ikke skal overstige 950 personer i 2014. Dette delmålet ble nådd i 2010 hvor 922 personer ble drept og hardt skadde i trafikken. Den nedadgående utviklingen fortsatte i 2011, da ble 847 drept og hardt skadd. Dette er en nedgang på drøyt 8 prosent fra året før. 168 personer ble drept i veitrafikkulykker i 2011, dette var en nedgang på 19 prosent fra 2010. Det er også det laveste antall omkomne i veitrafikken siden 1953, da omkom 163 personer.

Flere kontroller og økt bilbeltebruk

I 2011 gjennomførte Statens vegvesen 1 027 000 bilbeltekontroller, dette er om lag 80 000 flere kontroller enn året før. I perioden 2007-2009 ble det i gjennomsnitt gjennomført 632 000 kontroller årlig.

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 er det satt som mål at bruken av bilbelte skal økes til minst 92 prosent innenfor tettbygd strøk og til minst 95 prosent utenfor tettbygd strøk i 2014. I 2011 var disse andelene på henholdsvis 92,7 og 94,8 prosent. Fra 2010 var dette en vekst på om lag 2 prosentpoeng i andelen bruk av bilbelte innenfor tettbygd strøk og 1 prosentpoeng vekst i bruken av bilbelte utenfor tettbygd strøk.

Nesten 51 flere kilometer riksvei med fysisk adskilte kjøreretninger

Det ble bygd 31,2 kilometer midtrekkverk på to- og trefelts riksveier i 2011. Sammen med 19,3 kilometer med firefelts riksvei som ble åpnet for trafikk i 2011, ga dette en vekst på i alt 50,5 kilometer riksvei med fysisk adskilte kjøreretninger fra 2010.

Mindre utslipp av nitrogenoksider fra veitrafikken

Foreløpige beregninger viser at de samlede klimagassutslippene fra veitrafikken var 10,1 millioner tonn målt i CO 2 -ekvivalenter i 2011. Dette er det samme som i 2010. Utslippene av nitrogenoksider fra veitrafikken viser derimot en betydelig reduksjon. I 2011 var utslippet av nitrogenoksider fra veitrafikken 35 300 tonn, dette er en reduksjon i utslipp på henholdsvis 12,7 og 5,3 prosent fra 2009 og 2010.

StatRes - Statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.

Statens vegvesen i StatRes

Indikatorene for ressursbruk er spesielt utviklet av Statistisk sentralbyrå for publisering i StatRes, og kan i noen tilfeller avvike fra tallene som Statens vegvesen rapporterer i andre sammenhenger (se Om statistikken ). Statens vegvesen forvalter også midler til fylkesveier på vegne av fylkeskommunene. Antall årsverk i Statens vegvesen gjenspeiler arbeidet etaten utfører på både riks- og fylkesveiene.

Veiinvesteringer i StatRes

Investeringstallene i StatRes omfatter entreprisekostnadene til Statens vegvesen ved veiinvesteringer, det vil si betalingen til entreprenører og andre leverandører av bygg- og anleggstjenester. Andre utgifter som Statens vegvesen har i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av veiprosjekter (lønnskostnader og kjøp av andre varer og tjenester), blir i StatRes regnet som en del av egenproduksjonen til Statens vegvesen (se Om statistikken ). Veiprosjektene strekker seg normalt over flere år, slik at de fysiske resultatene av endringer i investeringsnivået som regel blir synlige først i statistikken for senere år.

Forvaltningsreformen

Per 1. januar 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for ca 2/3 av riksveinettet, som fikk betegnelsen fylkesveier fra samme dato. Gjennom sams veiadministrasjon dekker Statens vegvesen utgifter til veiforvaltning og administrasjon av både riks- og fylkesveier. Forvaltningsreformen innebærer et brudd i statistikken mellom 2009 og 2010.