54650
/transport-og-reiseliv/statistikker/sv_statres/aar
54650
Økt aktivitet og færre drepte i trafikken
statistikk
2011-11-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sv_statres, Statens vegvesen - StatRes (opphørt), riksveier, fartsgrenser, sykkelveier, gangveier, tunneller, rasutsatte strekninger, midtrekkverk, bilbeltebruk, støyplager, miljøindikatorer, transportytelserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Statens vegvesen - StatRes (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt aktivitet og færre drepte i trafikken

Statens vegvesens samlede utgifter i 2010 var på 21,5 milliarder kroner, viser Statistisk sentralbyrås oversikt over statlig ressursbruk og resultater.

Totale utgifter 2006-2010. Milliarder kroner

Av de totale utgiftene i 2010 utgjorde investeringene 9,8 milliarder, mens egenproduksjonen utgjorde 10,3 milliarder og overføringene 1,4 milliarder kroner.

Statens vegvesen hadde en reduksjon i kostnadene til riksveg i 2010, sammenlignet med året før. Det skyldes forvaltningsreformen som blant annet førte til at om lag 17 000 kilometer veg ble omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Dataene for 2009 til 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Færre drepte og hardt skadde i vegtrafikken

I alt 881 personer ble drept eller hardt skadd i vegtrafikken i 2010, en nedgang på nesten 9 prosent fra 2009. 208 personer ble drept i vegtrafikkulykker i 2010, det er en liten nedgang fra året før. Antall drepte i trafikken har ikke vært lavere siden 1954.

220 000 flere bilbeltekontroller

I 2010 gjennomførte Statens vegvesen 947 000 bilbeltekontroller. Dette er 220 000 flere enn året før, og 336 000 flere enn gjennomsnittet for perioden 2006-2008. Kontrollene viste at 94 prosent av bilførere og passasjerer brukte bilbelte utenfor tettbygd strøk, mens bilbelteandelen innenfor tettbygd strøk var 91 prosent. Sammenlignet med 2009 viser 2010-tallene økt bilbeltebruk, både innenfor og utenfor tettbygde strøk.

Økt vegbygging og mer midtrekkverk

Statens vegvesen åpnet 41 kilometer riksveg for trafikk i 2010, hvorav 13,2 kilometer firefelts riksveg. Det ble montert 30 kilometer midtrekkverk og bygd 138 kilometer forsterket midtoppmerking på riksveg. Andelen riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand var omtrent uendret fra 2009, andelen varierer fra region til region. Statens vegvesen utbedret ni rasutsatte punkter i 2010.

Flere årsverk

Antall avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, i Statens vegvesen økte med 7 prosent fra 2009, til i alt 5 418 årsverk i 2010. Økningen i antall årsverk må ses i lys av at midlene som Statens vegvesen forvalter har økt betydelig i 2010, og at forvaltningsreformen ikke har endret etatens ansvar for administrasjon av veg.

Utslipp av klimagasser og støy fra vegtrafikken

Foreløpige beregninger viser at de samlede klimagassutslippene fra vegtrafikken var 10,1 millioner tonn målt i CO2-ekvivalenter i 2010. Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk utgjorde 7 500 personer.

StatRes - statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.

Statens vegvesen i StatRes

Indikatorsettet for Statens vegvesen er betydelig utvidet for 2010. Blant annet er det fokusert på regionene i Statens vegvesen. Indikatorene for ressursbruk er spesielt utviklet av Statistisk sentralbyrå for publisering i StatRes, og kan i noen tilfeller avvike fra tallene som Statens vegvesen rapporterer i andre sammenhenger (se Om statistikken ). Statens vegvesen forvalter også midler til fylkesveger på vegne av fylkeskommunene. Antall årsverk i Statens vegvesen gjenspeiler arbeidet etaten utfører på både riks- og fylkesvegene.

Veginvesteringer i StatRes

Investeringstallene i StatRes omfatter entreprisekostnadene til Statens vegvesen ved veginvesteringer, det vil si betalingen til entreprenører og andre leverandører av bygge- og anleggstjenester. Andre utgifter som Statens vegvesen har i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av vegprosjekter (lønnskostnader og kjøp av andre varer og tjenester), blir i StatRes regnet som en del av egenproduksjonen til Statens vegvesen (se Om statistikken ). Vegprosjektene strekker seg normalt over flere år, slik at de fysiske resultatene av endringer i investeringsnivået som regel blir synlige først i statistikken for senere år.

Forvaltningsreformen

Per 1. januar 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for om lag 2/3 av riksvegnettet, som fikk betegnelsen fylkesveger fra samme dato. Gjennom sams vegadministrasjon dekker Statens vegvesen utgifter til vegforvaltning og administrasjon av både riks- og fylkesveger. Forvaltningsreformen innebærer et brudd i statistikken mellom 2009 og 2010.

Omfang av statistikken

Tallene som er presentert i denne artikkelen, representerer bare et lite utdrag av statistikken om samferdsel. Mer detaljerte tall for både kommuner og fylkeskommuner, for eksempel om vegenes hastighetsbegrensning eller antall bussreiser per innbygger, finnes på http://www.ssb.no/StatRes .