53765_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/aar
53765
Kollektivbruken mot nye høyder
statistikk
2011-09-06T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kollektivbruken mot nye høyder

Det var over 500 millioner reiser med kollektivtransport i 2010. Det er en økning på 21 millioner påstigninger fra året før. Det meste av veksten var i byområdene, hvor den positive trenden for buss, sporvei og forstadsbane fortsetter.

Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2009-2010

De totale påstigningstallene for kollektivtransport styrket seg med 4,4 prosent fra 2009, og endte samlet sett på 505 millioner i 2010. To av tre nye påstigninger var med buss, og brorparten av disse var i byområdene. Trafikkveksten for sporvei og forstadsbane var i underkant av 6 prosent. Båt hadde en mer moderat passasjerøkning med 2,0 prosent, og jernbane viste bare marginal positiv endring.

Byene fører an

Det aller meste av passasjerveksten har skjedd i byområdene, og det er de tre største byene som drar lasset. Dette har skjedd uten vesentlige økninger i offentlige kjøp, og er dessuten ledsaget av kostnadsreduksjoner hos transportørene.

I Bergen ble Bybanen satt i drift i juni, og har gitt et betydelig bidrag til det totale transportarbeidet. Det er verdt å merke seg at busstrafikken i Norges nest største by likevel er tilnærmet uendret.

Mer effektiv rutedrift

Passasjerøkningen har skjedd på tross av at utkjørt distanse i bussnæringen er redusert fra 2009 til 2010. Reduksjonen har imidlertid vært i tomkjøring utenfor rute (posisjonskjøring), slik at antall kilometer kjørt i rute faktisk har økt. Dessuten har utkjørt distanse i byområdene økt med 3,1 prosent, mens den fylkesoverskridende trafikken har blitt klart redusert.

Den samme effektiviseringen er enda tydeligere for passasjerbåtene. Her er tomkjøringen klart redusert, på tross av en økning i utkjørt distanse på 8,1 prosent.

Lengre bussreiser utenfor byområdene

Transportarbeidet med buss økte enda mer enn antall påstigninger sammenlignet med 2009. Det kan blant annet forklares med at fylkesinterne reiser utenfor byområdene i gjennomsnitt har blitt over 3 kilometer lengre, mens både fylkesoverskridende og byinterne reiser har blitt noe kortere enn året før.

Begreper

Setekilometer: Sum antall kilometer tilgjengelige seter har reist.

Passasjerkilometer: Sum antall kilometer passasjerene har reist.

Transportarbeid: En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner passasjerkilometer eller tonnkilometer.

Utkjørt distanse: Sum antall kilometer transportenhetene har kjørt. En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner vognkilometer, båtkilometer eller togkilometer.

Posisjonskjøring: Kjøring utenom rute, det vil si mellom garasje/nattoppstillingsplass og linjens start-/endepunkt.

Kollektivtransport

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Usikre tidsrekker

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store strukturmessige, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet om endringene i tilbud og etterspørsel av kollektivtransport. I Oslo/Akershus er det gjort endringer i beregningsmodellen for antall busspassasjer i løpet av 2010.

Tabeller: