113076_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
113076
Bilbruken stagnerer
statistikk
2014-05-08T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser fordeling av kjørte kilometer etter ulike inndelinger som kjøretøytype, alder, drivstoff, bostedsfylke.

Kjørelengder2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bilbruken stagnerer

Norske kjøretøy tilbakela 43,9 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2013. Dette var 0,1 prosent mindre enn i 2012. Personbilenes samlede kjørelengde økte med kun 0,2 prosent i samme periode.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype
Kjøretøykilometer (mill. km)AndelProsent
2012 - 20132008 - 2013
2013
Kjøretøy i alt43 913100,0-0,12,0
Personbiler i alt33 93177,30,23,7
Busser i alt5831,3-2,3-16,0
Små godsbiler i alt7 46717,0-1,0-1,8
Store lastebiler i alt1 9334,4-0,3-4,4

Personbilene stod for godt over tre firedeler av den samlede kjøringen til norske kjøretøy i fjor, tilsvarende 33,9 milliarder kilometer. Etter personbilene er det de små varebilene som kjører mest, i alt 5,2 milliarder kilometer i 2013. Dette var 0,5 prosent mindre enn i 2012. Store varebiler kjørte nesten 59 millioner kilometer lengre i 2013, 3,9 prosent mer enn året før. De større lastebilene og bussene kjørte mindre i 2013 sammenlignet med året før. For buss var det minibussene som bidro til nedgangen. Blant de større lastebilene var det bare trekkbil for semitrailer som kjørte mer i 2013 enn året før.

Gjennomsnittlige kjørelengder redusert

En gjennomsnittlig trekkbil kjørte 64 661 kilometer i 2013, om lag 2 300 kilometer mindre enn i 2012. Det var den høyeste gjennomsnittlige årlige kjørelengden av alle kjøretøyene. Drosjer kjørte nest mest og hadde en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 59 520 kilometer, 1 000 km mer enn året før. Personbilen hadde 12 560 kilometer i snitt, 2,3 prosent mindre enn året før.

Nye biler kjører mest

Den gjennomsnittlige kjørelengden for personbilene reduseres lite de første ti årene. For lastebiler og busser faller den gjennomsnittlige kjørelengden betydelig etter de fem første leveårene. De store lastebilene kjører f.eks. i gjennomsnitt nesten 58 000 kilometer i de fem første leveårene. De neste fem årene er gjennomsnittskjørelengden 40 000 kilometer.

Dieselbilandelen øker fortsatt

Dieseldrevne biler utgjør en stadig større andel av samlet kjørelengde. Fra 2012 til 2013 var økningen på 2 prosentpoeng, tilsvarende 64,6 prosent. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden er også vesentlig lengre for dieselbiler. Mens en bensindrevet personbil i gjennomsnitt ble kjørt 10 000 kilometer i 2013, ble dieselutgaven kjørt drøyt 16 000 kilometer.

Antall el-biler øker raskt

Antallet el-biler øker raskt i Norge, men utgjør fortsatt bare rundt 1 prosent av kjøretøyparken. I 2013 kjørte el-bilene i alt 106,6 millioner kilometer. Dette var hele 66 prosent mer enn i 2012. Dette utgjorde likevel kun 0,2 prosent av totalt kjørte kilometer. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden for el-bil var 5 721 kilometer.

Biler i Rogaland kjører kortest

Personbiler registrert i Rogaland ble i gjennomsnitt kjørt 11 757 kilometer i 2013. Dette var lavest i landet. Lengst gjennomsnittlig kjørelengde hadde personbiler registrert i Nord-Trøndelag med 13 451 kilometer.

Kjørelengder fordelt på fylker og kommunerÅpne og lesLukk

Fordelingen av kjørelengder på eiernes bostedsfylker og bostedskommuner følger langt på vei innbyggertallet i fylkene og kommunene, med noen variasjoner i gjennomsnittlige kjørelengder og gjennomsnittlig antall biler per innbygger mellom ulike deler av landet. Det er imidlertid et poeng at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom eierens adresse og stedet der bilen blir kjørt. For eksempel vil biler eid av leasingselskaper eller store transport- og serviceselskaper som oftest være registrert med adressen til hovedkontoret, selv om de brukes i andre deler av landet. På kommunenivå gir slike forhold spesielt utslag for kjøretøyer registrert på eiere i Bærum, som en følge av at flere store leasingselskaper er lokalisert der.