13982
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/arkiv
13982
Fra vekst til nedgang
statistikk
2010-09-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra vekst til nedgang

Etter noen år med vekst i både passasjer- og godstrafikken falt transporten med jernbane i 2009. Det var i alt drøyt 57,9 millioner reisende med jernbane, en nedgang på 1,9 prosent fra 2008. Det totale godsvolumet ble samtidig redusert med 7,4 prosent til knapt 23,0 millioner tonn.

Tross nedgangen i godsmengde i 2009 viste godstrafikken en svak økning på 0,8 prosent i det samlede transportarbeidet, som endte på nesten 3,7 milliarder tonnkilometer. Dette henger sammen med at den gjennomsnittlige transportlengden økte med 13 kilometer per tonn i 2009, til knapt 160 kilometer per tonn. Hovedårsaken til det økte gjennomsnittet er at selskapet Malmtrafikks andel av den samlede godstransporten er gått betydelig ned. Persontransportarbeidet med jernbane ble redusert med 1,3 prosent fra 2008 til 2009, til om lag 3,1 milliarder personkilometer. Det var dermed en ubetydelig vekst i den gjennomsnittlige reiselengden per passasjer, som økte med 0,3 kilometer.

Jernbanetransport. 2004-2009. 2004=100

Ni av ti reiste med NSB

NSB stod i 2009 for en andel på drøyt 87 prosent av både det samlede trafikkarbeidet og reiser i alt med jernbane. Dette tilsvarer henholdsvis 2,7 milliarder personkilometer og 50,5 millioner reiser. Etter flere år med vekst i trafikken sank NSBs trafikk i 2009 med 0,9 millioner passasjerer og knapt 40 millioner personkilometer.

7,5 millioner passasjerer utenom NSB

De øvrige jernbaneoperatørene hadde til sammen nesten 7,5 millioner reiser i 2009. Dette er en nedgang fra 2008 på om lag 240 000 passasjerer, eller 3,1 prosent. Trafikktallene for Flytoget viste for første gang en tilbakegang i 2009. Nedgangen fra 2008 var på 220 000 passasjerer, til 5,4 millioner. Den tredje største operatøren i Norge, Gjøvikbanen, hadde en marginal vekst i 2009 til drøyt 1,2 millioner passasjerer. Etter toppåret i 2007, med noe over 580 000 passasjerer, viser statistikken for Flåmsbanen en fallende utvikling. Trafikken ble redusert med 5 prosent i 2009, til om lag 515 000 passasjerer.

Flere godsaktører

Det norskeide jernbaneselskapet Cargolink startet opp virksomheten mot slutten av 2008, men var først i full drift på nyåret i 2009. Selskapet fraktet knapt 0,3 millioner tonn gods og var, transportmengden lagt til grunn, den femte største godsaktøren på norsk område i 2009 - like bak det svenske selskapet Peterson Rail som stod for 0,4 millioner tonn. En annen svensk godsoperatør, Hector Rail, fraktet drøyt 1,1 millioner tonn gods på norsk område i 2009.

Fellesnevneren for de svenske selskapene er at størstedelen av deres transporter på norsk skinnegang er i samband med import og eksport mellom Norge og Sverige. Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn blir dermed relativt begrenset sammenlignet med Cargolinks transporter hvor både på- og avlessing er i Norge. Dette gir seg utslag i transportarbeidet på norsk område. Mens Cargolink stod for en andel på 12 prosent av den samlede godsmengden for de mindre selskapene (eksklusiv firmaene CargoNet og Malmtrafikk) i 2009, øker andelen til om lag 50 prosent når transportarbeidet målt i tonnkilometer legges til grunn. Dette tilsvarer en tonnkilometerproduksjon på nesten 0,3 milliarder i 2009.

men de to største dominerer

CargoNet og Malmtrafikk hadde til sammen en andel av både transportmengde og transportarbeid på om lag 90 prosent i 2009. Malmtrafikk er desidert størst målt etter transportert volum med 12,7 millioner tonn transportert mellom Narvik og Kiruna i Sverige i 2009. Dette var en nedgang fra 2008 på 1,6 millioner tonn, eller drøyt 11 prosent.

CargoNet håndterte en godsmengde på 8,1 millioner tonn på norsk område i 2009. Dette var en nedgang fra 2008 på nesten 0,6 millioner tonn, eller 7 prosent. Siden gjennomsnittlig transportlengde per tonn i 2009 økte, ble transportarbeidet redusert mindre enn nedgangen i den samlede godsmengden. I denne perioden gikk transportarbeidet ned 5 prosent, til 2,6 milliarder tonnkilometer.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB