13970
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/arkiv
13970
Økt trafikk på skinner
statistikk
2009-06-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt trafikk på skinner

Statistikken viser betydelig vekst i passasjertrafikken med jernbane. Det samlede transportarbeidet på norsk område var på drøyt 3,1 milliarder personkilometer i 2008, en oppgang på 5,6 prosent fra 2007. Tallet på reiser økte med 4,0 prosent, til drøyt 59 millioner.

Det ble fraktet nesten 25 millioner tonn gods i 2008, om lag samme mengde som året før. Det totale transportarbeidet på norsk område utgjorde nesten 3,6 milliarder tonnkilometer i 2008. Veksten fra 2007 var ubetydelig.

NSBs markedsandel avtar tross stadig flere reisende

Norges statsbaner (NSB) er den dominerende jernbaneoperatøren i Norge, med en andel av reisene på 87 prosent i 2008. Dette var en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2004. NSB hadde likevel en sterkere passasjervekst enn på flere år, med 2 millioner flere reiser i 2008 sammenlignet med 2007. NSB hadde mer enn 51 millioner reisende i 2008.

Økt konkurranse i godstrafikken

CargoNet dominerer i godsmarkedet siden selskapet i 2008 transporterte 83 prosent av godsmengden i alt, eksklusiv malmtrafikken på Ofotbanen. Dette var 8 prosentpoeng lavere andel enn for de siste årene. Reduksjonen i andelen av transportarbeidet var mindre (om lag 4 prosentpoeng), til drøyt 90 prosent i 2008. Forklaringen på de tapte markedsandelene er større konkurranse fra utenlandske operatører. At ikke utslaget er like stort for transportarbeidet som for godsmengde, forklares ved at de utenlandske operatørenes transporter på norsk område var kortere enn den gjennomsnittlige transportlengden per tonn for CargoNets transporter. Selv om selskapets andel ble redusert i 2008,

økte den totale transporterte godsmengden for CargoNet likevel med drøyt 7 prosent fra 2007 til 2008. Selskapet fraktet i alt 8,8 millioner tonn.

Nedgangen i malmtransporten på Ofotbanen er forklaringen på at den totale transportmengden på knapt 25 millioner tonn var uendret fra 2007 til tross for veksten i transportert godsmengde for både CargoNet og de mindre godsoperatørene. Import av malm og eksport av olivin og kvartsitt utgjorde til sammen mer enn 14 millioner tonn i 2008, en nedgang fra 2007 på 2 millioner tonn, eller knapt 12 prosent.

De øvrige godsoperatørene fraktet nesten 1,8 millioner tonn med jernbane i 2008, en økning på nesten 160 prosent fra 2007. Det var de svenske operatørene som stod for veksten.

300 000 flere reiser med flytoget

Av den øvrige persontrafikken står Flytoget for om lag tre av fire reiser, det vil si drøyt 5,6 millioner reiser i 2008. Dette var ikke en like sterk vekst som året før, da trafikken økte med knapt en halv million reiser, men det var likevel nesten 300 000 flere reisende med Flytoget i 2008 enn i 2007. Dette tilsvarer en vekst på drøyt 5 prosent.

Gjøvikbanen hadde en vekst i tallet på passasjerer med 3 prosent, til nesten 1,2 millioner reiser i 2008. Flåmsbanen hadde etter flere år med vekst i antall reiser en nedgang på 6 prosent i 2008. 545 000 personer reiste med banen i 2008. Dette var likevel drøyt 18 prosent flere reisende enn i 2004.

Fortsatt liten samtrafikk med utlandet

Det var knapt en halv million reiser til og fra Norge i 2008. Dette var en vekst fra 2007 på 38 prosent, men utenlandsreisene utgjør fortsatt bare 0,8 prosent av samtlige reiser. Importert og eksportert gods utgjorde henholdsvis 60 prosent og 6 prosent av den samlede godstransporten målt i tonn. Forutsatt at Malmtrafikks transporter på Ofotbanen holdes utenfor, reduseres andelene importert og eksportert gods til henholdsvis 12 prosent og 10 prosent av samlet mengde gods. Andelene er fortsatt betydelig høyere enn persontransportens samtrafikk med utlandet.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB