13974
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/arkiv
13974
Vekst i transportarbeidet
statistikk
2007-08-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i transportarbeidet

Det samlede transportarbeidet var på nesten 3,4 milliarder tonnkilometer i 2006, en vekst på drøyt 6 prosent fra 2005. Antall personkilometer økte med fire prosent fra 2005 til 2,8 milliarder i 2006.

Det reiste nesten 55 millioner passasjerer i 2006, og den samlede godsmengden utgjorde knapt 25 millioner tonn. Mens tallet på passasjerer økte med 4 prosent fra 2005, var det ingen endring i fraktet godsmengde.

Dominerende operatører

Norges Statsbaner (NSB) og CargoNet er sterkt dominerende aktører. NSBs andel av både tallet på reiser og transportarbeidet målt i passasjerkilometer utgjorde om lag 90 prosent i 2006. Denne andelen har ligget fast de siste årene. CargoNet hadde en tilsvarende sterk posisjon med om lag 95 prosent markedsandel regnet i både transportert mengde og transportarbeid i 2006. Da er transporten av malm på Ofotbanen holdt utenfor.

Det er små endringer i transportomfanget for de mindre godsoperatørene fra 2005 til 2006. Persontransporten på Flåmsbanen og Flytoget har økt kraftig de siste årene. Fra 2004 til 2006 økte tallet på reisende med Flåmsbanen med nesten 17 prosent, til om lag 537 000. Flytoget hadde samme relative vekst, til nesten 4,9 millioner reisende i 2006.

Liten persontrafikk til og fra Norge

Samtrafikken med utlandet er liten. I underkant av 300 000 passasjerer reiste til og fra Norge med jernbane i 2006. Dette tilsvarte en halv prosent av samtlige reiser. Ifølge Eurostats definisjon av internasjonale transporter med jernbane skal Malmtrafikks transporter regnes som henholdsvis import (jernmalm) og eksport (olivin og kvartsitt) og ikke som nasjonal- eller transittrafikk. Når denne definisjonen legges til grunn, blir eksporten fra Norge, men spesielt importen til Norge, betydelig. I 2006 utgjorde summen av importen og eksporten 72 prosent av transportmengden i alt og 29 prosent av transportarbeidet. Holdes Malmtrafikks transporter utenfor, reduseres summen av importen og eksporten til 21 prosent, mens andelen av transportarbeidet var 13 prosent.

Regionale, nasjonale transporter i 2005

For 2005 er det innhentet data om både tallet på reisende og transportmengde etter region (landsdel) for henholdsvis påstigning/avstigning og for pålessing/avlessing i Norge. Det er kun de største operatørene som er forpliktet til å rapportere slike data, det vil si NSB og Flytoget (passasjerer) og CargoNet (gods). NSB og Flytoget sto i 2005 til sammen for en andel av samtlige reisende på over 98 prosent.

Trafikken innenfor landsdelene er dominerende og utgjorde hele 46 millioner av alle reiser i 2005. Dette tilsvarte en andel av samtlige nasjonale reiser i Norge på noe over 88 prosent. Trafikken innenfor området Oslo/Akershus er i særklasse hva tallet på reisende angår. I 2005 var det nesten 37 millioner reiser med både på- og avstigning i denne landsdelen, en andel på 70 prosent av samtlige reiser. Trafikken mellom Oslo/Akershus og øvrige landsdeler utgjorde om lag 2,2 millioner reiser i begge retninger.

Målt i tonn transportert utgjorde CargoNets transporter for Rana Gruber fra Storforshei til Mo i Rana nesten 22 prosent av den nasjonale godsmengden i alt (transport innenfor Nordland i landsdelen Nord-Norge). Dette tilsvarte drøyt 1,5 millioner tonn i 2005. Til sammenligning var den totale transporterte godsmengden innen Oslo/Akershus på 1,1 millioner tonn i 2005.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB