210528_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar
210528
Mindre gods fraktet med utenlandske lastebiler
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstransutl, Godstransport med utenlandske lastebiler, transportytelser, transportmengde, transportarbeid, lastebilenes nasjonalitet, kabotasje, tredjelandskjøringLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken kartlegger utenlandsregistrerte bilers transportytelser i forbindelse med transporter til, fra og i Norge. I 2014 fraktet lastebilene 30,3 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet.

Godstransport med utenlandske lastebiler2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre gods fraktet med utenlandske lastebiler

I 2014 ble det fraktet 30,3 millioner tonn gods med lastebiler mellom Norge og utlandet. Det er 7,5 prosent mer enn året før. De utenlandske lastebilene fraktet 9,2 millioner tonn. Dette er 13,2 prosent mindre enn 2013, men omtrent samme transportmengde som i årene 2010 til 2012.

Godstransport med utenlandske lastebiler
Transportarbeid (mill. tonnkm)AndelProsent
2013 - 20142010 - 2014
2014
Kjøring med utenlandske biler i alt7 076,9100,0-21,18,6
Kjøring til Norge fra bilens registreringsland2 223,031,4-21,3-19,5
Kjøring fra Norge til bilens registreringsland1 420,520,1-11,3-14,7
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet3 003,742,4-24,955,8
Kabotasjekjøring i Norge429,86,1-21,3171,5

Norske lastebiler fraktet 293,5 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2014. Det er 8,3 prosent mer enn i 2013. Av all innenlands og utenlands godstransport utgjorde de utenlandske lastebilenes andel kun 3,0 prosent i 2014. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2013, som var et år der de utenlandske lastebilene både transporterte mye gods og utførte et høyt transportarbeid.

Nedgang i transportarbeidet med utenlandske biler

Det samlede transportarbeidet i forbindelse med kjøring til, fra og i Norge med utenlandske og norske biler utgjorde i alt 28,6 milliarder tonnkilometer i 2014. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 7,1 milliarder tonnkilometer. Det er nedgang på 21,1 prosent fra 2013. Norske lastebiler stod for 19,1 milliarder tonnkilometer ved kjøring i Norge, som er en økning på 4,2 prosent fra 2013. I 2014 kjørte norske lastebiler også 2,4 milliarder tonnkilometer mellom Norge og utlandet, som er en nedgang på 15,2 prosent utenlands fra året før.

Svenske biler transporterer mest

Svenske lastebiler fraktet 2,7 millioner tonn gods på sine norgesturer i 2014, mens de polske bilene tok seg av 1,4 millioner. Danske biler fulgte deretter med 1,2 millioner tonn gods. I 2014 utførte svenske biler 1,2 milliarder tonnkilometer på sine turer til, fra eller i Norge, mens polske biler sto for 1,7 milliarder tonnkilometer.

Mindre tredjelandskjøring

Tredjelandskjøring omfatter transport av gods fra et fremmed land til et annet. Utenlandske lastebiler fraktet 15,7 prosent mindre gods mellom Norge og et annet land enn bilens hjemland i 2014. 34,7 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet, var tredjelandskjøring. Transportarbeidet i forbindelse med tredjelandskjøring med utenlandske biler utgjorde i alt 3,0 milliarder tonnkilometer i 2014, en nedgang på 24,9 prosent siden 2013. Det skal legges til at 2013 var et år der utenlandske lastebiler fraktet mye gods og stod for et høyt transportarbeid. Dette gjør at sammenligningene mellom 2013 og 2014 blir relativt store.

Mer kabotasje i Norge

Totalt ble nesten 1,2 millioner tonn gods transportert i kabotasje av utenlandske biler i Norge i 2014. Det tilsvarer 0,4 prosent av alt gods som ble fraktet med norske og utenlandske biler i Norge. Danske lastebiler fraktet mest gods, 324 200 tonn, i kabotasjekjøring i Norge i 2014. Kabotasjetallene er relativt små i det store bildet, og tallene varierer en del mellom de enkelte år. Dette indikerer at det er en del usikkerhet knyttet til tallene.

StatistikkbanktabellerÅpne og lesLukk

3. november 2015 ble det gjort tilføyelser i statistikkbanktabellene etter at flere land rapporterte tall. For 2011 og 2013 er Storbritannia lagt til. For 2012 er Storbritannia og Luxemburg lagt til. De kjører lite i Norge og påvirker i liten grad totaltallene. Tall i teksten kan avvike noe fra tallene i Statistikkbanken.