14006_om_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
14006_om
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken kartlegger ulike lands trafikk med lastebil til og fra Norge. I 2014 transporterte norske lastebiler 4,7 millioner tonn gods over grensen, en nedgang på 3,1 prosent i forhold til 2013.

Godstransport med lastebil4. kvartal 2014

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Godstransport med lastebil
Emne: Transport og reiseliv

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Import av varer

Import omfatter tolldeklarerte varer ved direkte innførsel eller via tollager (før 1995 transittlager). Tolldeklarerte vareposter under 1.000 kroner og enkelte varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Eksport av varer

Eksport omfatter tolldeklarerte varer direkte fra fri omsetning og fra tollager. Tolldeklarerte varepartier under 1.000 kroner og visse varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Standard klassifikasjoner

Varene er gruppert i henhold til den europeiske varenomenklaturen for samferdselsstatistikk, CTSE. Fra 1. kvartal 2018 ble tatt i bruk varestandard NST2007.

Land: Landlisten følger den internasjonale standarden ISO-3166. For Europa er land oppgitt, for land ellers er verdensdel oppgitt. Samme inndeling er brukt for import (opprinnelsesland og avsenderland), eksport (bestemmelsesland) og lastebilens nasjonalitet.

Mengde: Bruttovekt i tonn.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Ikke relevant

Hyppighet og aktualitet

Ikke relevant

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Produksjonsdata lagres som SAS- og ASCII-format på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge de ulike lands trafikk med lastebil over grensen.

En statistikk som viste fordelingen av grensepasseringer for gods transportert på vei etter nasjonalitet på bilen ble etablert allerede i 1961. Denne statistikken bygget på månedlige oppgaver fra Tollvesenet. Denne datainnsamlingen ble avsluttet etter 2002.

I 2007 ble statistikken startet opp på nytt, og da med grunnlag i SSBs utenrikshandelsstatistikk. Det blir gitt tall tilbake til år 2000.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av transportmyndigheter og transportnæringen til transportplanlegging. Bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner er også viktige brukere. Statistikken belyser blant annet norske bilers markedsandel i konkurranse med utenlandske vogntog, og gir viktig bidrag i diskusjonene om lastebilnæringens rammevilkår.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken Utenrikshandelen med varer gir import og eksport med alle transportmidler. Der publiseres tallene i nettovekt (uten emballasje). Denne statistikken revideres fram til april året etter, mens statistikken over godstransport med lastebil over grensen er et situasjonsuttak fra de foreløpige datafilene.

Statistikken Godstransport med norske lastebiler  ("Lastebilundersøkelsen") er en utvalgsundersøkelse som kun dekker norskregistrerte lastebiler med nyttelast 3,5 tonn og mer og inntil 35 tonn i totalvekt. Transportmengde oppgis i bruttovekt. Gods transportert med lastebil på ferje er inkludert.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2, 2-3 og 3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

Datakilder og utvalg

De nye rutinene som ble startet opp i 2007 henter data fra SSBs utenrikshandelsstatistikk. Denne er basert på administrative oppgaver innhentet fra tollvesenet med hjemmel i tollovens paragrafer 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Det skjer en elektronisk overføring av data (innhentet ved tolldeklarasjon i Enhetsdokumentet) fra Toll- og avgiftsdirektoratet til SSB daglig (unntatt søndager). Statistikken over godstransport med lastebil over grensen er et situasjonsuttak fra utenrikshandelsstatistikkens foreløpige tall. For mer informasjon om utenrikshandelsstatistikken, se emnesiden for Utenrikshandel

I årene 1961 til 2002 ble det innhentet månedlige oppgaver fra Tollvesenet.

Totaltelling. Tolldeklarerte varepartier under 1000 kroner og visse typer av varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenom statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Se avsnitt om datakilder.

Ved tolldeklarasjoner gjennomgår data kontroller i det elektroniske tolldeklareringssystemet TVINN. Kontrollene er dels fastlagt av tollvesenet, dels kommet inn som følge av samarbeidet med Statistisk sentralbyrå.

I editeringen ved Seksjon for utenrikshandel i SSB sjekkes prosedyrekoder, varenummer, mengder, land- og transportkoder etter et system som tar sikte på å fange opp de potensielt mest alvorlige feilene i datagrunnlaget, med oppretting etter kontakt med tollsted. Transportmidlets nasjonalitet kan ikke kontrolleres, og kvaliteten på denne variabelen er derfor avhengig av at opplysningene blir registrert riktig ved tolldeklarering.

Revisjonen av årsstatistikken i SSB avsluttes normalt i april året etter.

For den skjemabaserte statistikken som gikk fram til 2002, ble det foretatt manuell revidering. Dataene gikk i tillegg igjennom matematiske/logiske maskinelle kontroller idet de ble registrert inn.

Importert og eksportert mengde summeres per vareslag, per transportørnasjonalitet og per land. For land utenom Europa er det bare gitt tall per verdensdel.

Fra og med 1. kvartal 2018 kan endringer i avrundingsberegningene føre til mindre avvik mellom tallene i tabeller i avsluttet serie og tallene i nye tabeller. 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2007 (med tall tilbake til 2000) gir statistikken transportert mengde (bruttovekt i tonn) etter vareslag, varens opprinnelsesland, avsenderland og bestemmelsesland og bilens registreringsland.

Statistikken for årene 1961 til 2002 gir antall grensepasseringer og transportmengde (bruttovekt i tonn) etter tollsted og bilens registreringsland.

Det er publisert tall for årene 2000-2002 både etter ny og gammel metodikk. Disse tallene er basert på ulike kilder og er derfor ikke helt sammenlignbare.

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som over en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Dette har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både på totaltallet og på markedsandeler.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget oppstår ved at det ved tolldeklareringen kan gis feil opplysninger på grunn av misforståelse el., så fremt det ikke fanges opp ved TVINN-kontrollene.

For den skjemabaserte statistikken fra 1961 til 2002 kan en feilkilde være at ikke alle tollstedene registrerte den faktiske transportmengden til hver enkelt bil som passerte, men baserte rapporteringen på et gjennomsnitt. Matematiske og logiske kontroller var lagt inn i dataregistreringsrutinen. Det ble tatt ny kontakt med oppgavegiver ved partielle frafall eller ved andre feil av betydning.

Tolldeklarerte vareforsendelser: Feilkilder ligger i bruk av feil varekode, opplysninger om mengde framkommet ved beregninger istedenfor direkte måling og forveksling av landkoder.

Revisjon

Ikke relevant