14140_om_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
14140_om
statistikk
2012-03-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Drosjetransport4. kvartal 2011

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Drosjetransport
Emne: Transport og reiseliv

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Statistisk enhet / måle enhet: Enheten det skal samles statistikk om. Drosjeløyvet er statistisk enhet i denne undersøkelsen.

Drosjeløyve: Defineres som retten og plikten til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for opptil åtte personer i tillegg til sjåføren (personbil). I særlig tilfelle kan en gi drosjeløyve for motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser i tillegg til sjåfør.

Omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift.

Elektronisk omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift betalt via debetkort eller kredittkort.

Kontant omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift betalt kontant.

Kilometer kjørt i næring i alt: Totale, både betalte og ikke betalte, kilometer i alt.

Kilometer kjørt i næring med passasjer: Antall kilometer med passasjer.

Standard klassifikasjoner

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 2.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Publiseres i løpet av 2. kvartal påfølgende år.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir lagret som flate filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi nøkkeltall om drosjenæringen som kan være til nytte både for næringen selv, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Statistikken er basert på data allerede innsamlet av Skatteetaten f.o.m. 2014. Skatteetaten samler årlig inn opplysninger fra om lag 6000 foretak med ett eller flere løyver til å kjøre drosje. Denne informasjonen brukes til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB avsluttet i 2015 egen datafangst og gikk over til å gjenbruke Skatteetatens opplysninger til statistikkformål.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av næringen selv, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Sammenheng med annen statistikk

Omsetningsindeksen . strukturstatistikk for landtransport . Kollektivtransport 

Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå mottar data fra Skatteetaten i medhold av Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (skjema/registre).

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Undersøkelsen er en tilnærmet fulltellingsundersøkelse av foretak som har blitt tildelt et løyve til å drive drosjetransport. Annen statistikk om næringsundergruppen 49.320, drosjebiltransport i Standard for næringsgruppering 2007 (SN 2007), for eksempel strukturstatistikk og omsetningsstatistikk, vil også inkludere foretak uten løyve for drosjetransport. Den statistiske enheten er drosjeløyver som er i drift i løpet av året.

Datakilder og utvalg

Fulltelling basert på Skatteetatens skjema RF-1301.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datamaterialet fra Skatteetatens fulltelling blir aggregert til fylkesnivå.

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data fra oppgavegivere skjer i samsvar med krav i Statistikkloven.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Denne statistikken går tilbake til 2014 og det er benyttet samme beregningsmetode for hele perioden. Statistikken erstatter en tidligere kvartalsstatistikk basert på data SSB selv hentet inn fra drosjesentraler i perioden 2007-2015. Variablene omsetning, kilometer kjørt i næring i alt og kilometer kjørt i næring med passasjer er sammenlignbare med den tidligere kvartalsvise undersøkelsen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Feil i grunnlagsdata kan forekomme ved misforståelse av begrep eller feil i beregningen av data for oppgavegivere som ikke har egnet fagsystem. Svarprosenten på undersøkelsen er nær 100 prosent. Enhetsfrafallet er lite pga at Skatteetaten bruker ligningsloven § 5-5 nr. 7, jf. § 5-12 nr. 1, og forskrift 17. september 2013 nr. 1092 § 5-5-60 til § 5-5-65. Partielt frafall er ubetydelig av tilsvarende årsak.

Revisjon

Enkle logiske tester av datamaterialet.