Vekst for alle transportformer

Publisert:

Ifølge foreløpige tall hadde kollektivtransporten 25,1 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før. Det gir en samlet økning på 15,8 prosent. 

Statistikk over kollektivtransport viser at jernbanen, som fraktet 19,8 millioner passasjerer, hadde 17,5 prosent flere påstigninger i 4. kvartal 2017 enn i samme periode året før. Veksten må ses i lys av togførerstreiken i oktober 2016, som bidro til å dra ned passasjertallet for 4. kvartal dette året. Bussnæringen økte med 14,8 prosent. Størst vekst i antall påstigninger har det vært i Oslo og Akershus. Selv om de foreløpige tallene viser en oppgang på hele 28,2 prosent for 4. kvartal 2017, viser de samme tallene en vekst på bare 10,7 prosent for hele året 2017 for Oslo og Akershus.

Sporvei/forstadsbane med sine 50 millioner passasjerer økte med 15,7 prosent, mens bruken av passasjerbåt økte med 48,0 prosent.

Flere aktører melder om overgang til automatisk passasjertelling i 2017. Dette må man være oppmerksom på når man sammenligner passasjertall bakover i tid for buss, sporvei/forstadsbane og tog.

Over 100 millioner passasjerer på fylkeskommunale bussruter

Av 108 millioner passasjerer med fylkeskommunale bussruter utgjorde gratis skoleskyss 13,3 prosent i 4. kvartal 2017. I Nord-Trøndelag var 82,2 prosent elevreiser, mens i det sammenslåtte «kollektivtransportfylket» Akershus og Oslo utgjorde dette bare om lag 1 prosent. I Oslo påvirkes andelen av at det er den enkelte skole som kjøper skyssen, og hovedstadens skoleskyss regnes derfor som ordinære reiser i undersøkelsen.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160804 172981
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151015 157432
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 145022 148840
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158663 183801

Ny metode for telling av passasjerer gjør det vanskelig å sammenligne bakover i tid

Fra og med januar 2017 ble automatisk passasjertelling tatt i bruk til rapportering av antall reiser på jernbane på Østlandet og for buss og sporvei/forstadsbane i Hordaland. Dette er en forbedring av metoden for passasjertellinger som medfører en endring i registrerte antall reiser for disse transportformene i de to områdene. Antall reiser fra og med 2017 vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

Viktige endringer i skjema og kilder

Datafangsten er flyttet til Altinn og samtidig er skjemaene betydelig endret. Viktigste endring er at alt nå hentes fra primærkilden, det vil si at påstigninger, passasjerkilometer, billettinntekter og offentlige kjøp nå hovedsakelig hentes fra fylkeskommunen.

Geografisk inndeling avhenger av transportform

Fylkeskommunale bussruter er fordelt på fylke og passasjerbåtrutene presenteres på landsdelsnivå.

 

Kontakt