Transportarbeidet øker fortsatt

Publisert:

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2018. Det er 4,5 prosent mer enn i 1. kvartal 2017.

Transportarbeidet innenlands med norskregistrerte biler har økt med 3,5 prosent siden 1. kvartal 2017, viser statistikken over godstransport. I samme periode gikk transportarbeidet i utlandet opp med 13,0 prosent. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter økte fra 77,8 til 83,1 kilometer i 1. kvartal i år.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

Mindre godstransport innenlands

I 1. kvartal 2018 transporterte norske lastebiler 55,8 millioner tonn gods innenlands, 3,0 prosent mindre enn ett år tidligere. Transportmengden i forbindelse med eksport og import var tilnærmet uendret i perioden, tilsvarende 1,2 millioner tonn. Innenlands var det særlig massetransportene som bidro til nedgangen i transportmengden, med en reduksjon på 4,6 prosent fra samme kvartal året før. Når man skal vurdere tallene, er det viktig å ta hensyn til at påsken i år var i 1. kvartal mot 2. kvartal i fjor.

Figur 2. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 1. kvartal 2018

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 14.7 % 8.2
Nærings- og nytelsesmidler 9.1 % 5.1
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 6.3 % 3.5
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 55.7 % 31.1
Andre bearbeidete varer og stykkgods 14.2 % 7.9

Figur 3. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 1. kvartal 2018

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 15.1% 699.7
Nærings- og nytelsesmidler 20.7% 960.3
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 13.7% 634.1
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 24.3% 1124.5
Andre bearbeidete varer og stykkgods 26.2% 1213.9

Nasjonal transport totalt dominerende

Av den totale transporterte mengden med norske lastebiler i 1. kvartal i år ble hele 98 prosent fraktet innenlands. Turene til og fra utlandet er i gjennomsnitt lengre enn turene innenlands. Følgelig utgjør det innenlandske transportarbeidet en mindre andel av totalen enn transportert mengde. 87,8 prosent av transportarbeidet ble utført innenlands i 1. kvartal 2018.

Mer tomkjøring

Andelen kjørte kilometer uten last innenlands økte fra 28,2 til 29,7 prosent fra 1. kvartal 2017 til tilsvarende kvartal i år. For godsbiler i utenlandskjøring gikk tomkjøringsprosenten ned fra 24,1 til 18,3 i samme periode.

Figur 4. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
1. kv. 2009 103.6 290.2
1. kv. 2010 99.4 290.2
1. kv. 2011 100.6 294.8
1. kv. 2012 114.6 342.1
1. kv. 2013 109.6 350.1
1. kv. 2014 120.2 356.8
1. kv. 2015 125.0 378.3
1. kv. 2016 125.1 324.3
1. kv. 2017 130.7 332.8
1. kv. 2018 135.0 319.2

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variable, som for eksempel tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endringen i behandling av rundturer vil påvirke sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet, men endringene er likevel ikke større enn at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Kontakt