Rekordår for overnattingar

Publisert:

Med 33,8 millionar overnattingar i 2018 sette norske overnattingsstadar ny rekord for femte året på rad. Det var 1,5 prosent fleire overnattingar enn i 2017.

Talet på norske overnattingar gjekk opp 1,4 prosent, medan utanlandske gjekk opp 1,8 prosent samanlikna med 2017.

Figur 1. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland og overnattingstype

I alt 2017 I alt 2018 Hotell 2017 Hotell 2018 Camping 2017 Camping 2018 Hyttegrend 2017 Hyttegrend 2018
Norske 23348139 23684456 16694513 17085796 5234109 5336068 1221586 1071940
Utenlandske 9948628 10128218 6585534 6641333 1947887 2070732 1262876 1260240

Av dei utanlandske overnattingane registrerte i den kommersielle overnattingstrafikken er det framleis dei tyske overnattingane det er flest av. Overnattingsstatistikken syner at svenskane kjem som nummer to på lista. Den tyske dominansen kjem av at dei tyske overnattingane framleis utgjer ein stor del av campingovernattingane. Nytt frå 2018 er at amerikanske overnattingar har rykka opp frå 6. til 3. plass. Dette heng samen med ein kraftig auke blant amerikanske overnattingsgjestar på hotell, der amerikanarar er på topp blant dei med utanlandsk nasjonalitet. Dette kan ein lese meir om i artikkelen amerikanerne kommer.

Figur 2. Overnattingar frå Tyskland totalt, etter fylke. 2018

ØSTFOLD 15248
AKERSHUS 36722
OSLO 230469
HEDMARK 47253
OPPLAND 123206
BUSKERUD 63697
VESTFOLD 16178
TELEMARK 36113
AUST-AGDER 59225
VEST-AGDER 88683
ROGALAND 120846
HORDALAND 223754
SOGN OG FJORDANE 145305
MØRE OG ROMSDAL 150023
TRØNDELAG 148474
NORDLAND 167638
TROMS 94957
FINNMARK 55461
SVALBARD 6775
Figur 2. Overnattingar frå Tyskland totalt, etter fylke. 2018
ØSTFOLD 15248
AKERSHUS 36722
OSLO 230469
HEDMARK 47253
OPPLAND 123206
BUSKERUD 63697
VESTFOLD 16178
TELEMARK 36113
AUST-AGDER 59225
VEST-AGDER 88683
ROGALAND 120846
HORDALAND 223754
SOGN OG FJORDANE 145305
MØRE OG ROMSDAL 150023
TRØNDELAG 148474
NORDLAND 167638
TROMS 94957
FINNMARK 55461
SVALBARD 6775

Nok ein rekord for hotella

Med 23,7 millionar overnattingar i 2018 sette norske hotell ny rekord. Dette var 1,9 prosent fleire enn i 2017 som var det førre rekordåret.

Talet på norske hotellovernattingar gjekk opp 2,3 prosent til om lag 17 millionar i 2017. Talet på utanlandske hotellovernattingar gjekk opp 0,8 prosent samanlikna med 2017. I motsetning til dei totale overnattingane har amerikanarane tatt over førsteplassen blant utanlandske overnattingar frå året før, og dytta svenskane ned på andreplass.

Figur 3. Hoteller. Utanlandske overnattingar fordelt på bustadland. Topp 6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sverige 601797 610446 707737 701287 726249 752929 804784 763488 726874
Storbritannia 439444 454305 509297 507738 535733 626368 652938 624903 538803
Tyskland 708652 699776 651739 565423 606116 645293 731498 716236 724809
USA 302146 298754 286883 282675 371667 394169 461691 629020 771238
Kina 63617 86179 86007 141908 152993 270022 372556 446731 423783
Danmark 519076 491279 516216 452340 414360 425847 483750 429131 424081

Samanlikna med 2017 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 3 prosent til 15,1 milliardar kroner. Gjennomsnittleg pris per rom auka frå 946 til 960 kroner for heile landet. I 2018 var det fleire tilgjengelege rom enn i 2017, og sjølv om overnattingar på hotell auka, var det en lågare kapasitetsutnytting av rom for heile året enn i 2017. Dette har medverka til at losjiomsetninga per tilgjengelig rom var tilnærma uendra frå året før, på tross av ein auke i gjennomsnittleg pris per rom.

Bubilar stadig meir populært

Overnattingar registrerte på campingplassar auka med 3,1 prosent for heile året. Den største bidragsytaren til det er auken for bubil. Dette heng saman med at talet på bubilar har dobla seg det siste tiåret. Samanlikna med året før auka overnattingar registrert i bubil med 23 prosent.

Færre overnattingar på hyttegrendene

  • 2,3 millionar overnattingar i 2018
  • 6,1 prosent nedgang sidan 2017
  • Norske overnattingar gjekk ned 12 prosent
  • Utanlandske overnattingar var uendra

Klar auke i utanlandske overnattingar på Svalbard

  • 155 000 overnattingar i 2018
  • 6 prosent oppgang sidan 2017
  • Norske overnattingar var uendra
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 16 prosent

Figur 4 . Andel av overnattingar etter overnattingsmåte. 2018

Hotell og lignende Camping Hyttegrender Vandrerhjem
Andel (prosent) 70 22 7 1

Svak nedgang i desember

I desember 2018 var det i underkant av 1,5 millionar overnattingar, ved alle typar overnattingsstadar, som er ein nedgang på 1,3 prosent samanlikna med desember 2017. Norske og utanlandske overnattingar blei reduserte med høvesvis 0,9 og 2,3 prosent. Overnattingar på hyttegrendene gjekk ned med 23 prosent, medan på campingplassar auka dei med 6,5 prosent. Hotellovernattingar gjekk i desember 2018 marginalt ned målt mot same månad året før.