Økning i transportarbeidet

Publisert:

Transportarbeidet som norskregistrerte biler utførte på turer til og fra utlandet, utgjorde 2,7 milliarder tonnkilometer viser den nasjonale lastebilundersøkelsen. Dette er en økning på 9 prosent sammenliknet med 2016. Det samlede transportarbeidet utgjorde 21,4 milliarder tonnkilometer i 2017.

Transportlengden per tonn økte

Det ble transportert 250,7 millioner tonn gods innenlands i 2017, 5,0 prosent mindre enn i 2016. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn gikk opp fra 77,9 kilometer per tonn i 2016 til 83,7 kilometer per tonn i 2017. Dette forklarer hvorfor tonnkilometertallet økte i fjor, mens transportert mengde gikk noe ned.

Norske lastebiler fraktet 5,0 millioner tonn gods utenlands i fjor. Dette tilsvarer en økning på 2,0 prosent sammenlignet med 2016. Totalt transporterte norskregistrerte lastebiler 255,7 millioner tonn gods i 2017 ved kjøring til og fra Norge og i Norge, 4,9 prosent mindre enn i 2016.

 

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

Mindre egentransport

Forholdet mellom egentransport og leietransport varierer noe over tid. I 2008 ble 40,8 prosent av godset transportert som egentransport, mens andelen var 31,5 i 2017. For transportarbeidet er ikke variasjonen like stor. I 2017 var andelen egentransport målt i tonnkilometer på 18,5 prosent, mot 22,5 prosent i 2008.

Mer kjøring med tom bil

Tomkjøringen med lastebil i Norge var på 28,8 prosent i 2017, mot 28,1 året før. I alt ble det kjørt 534,5 millioner kilometer med tom bil nasjonalt i fjor. Ved internasjonal kjøring var det en liten nedgang i tomkjøringen. Skal man vurdere tomkjøringsprosenten, er det viktig å ta hensyn til at det for en stor andel av godstransporten innenlands ikke er naturlig å ha returlast, ved for eksempel massetransporter og transport av tømmer.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
2008 470.2 1310.2
2009 455.2 1213.0
2010 452.0 1304.0
2011 448.0 1297.5
2012 494.1 1379.7
2013 493.3 1465.3
2014 535.7 1469.3
2015 491.3 1501.5
2016 518.3 1325.3
2017 534.5 1319.7

Massetransporten dominerer

Norske lastebiler fraktet 152,4 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 2017. Massetransporten gikk dermed ned med 6,6 prosent fra 2016. Massetransporten utgjorde hele 60,8 prosent av den totale transportmengden i 2017. Siden disse turene er korte, utgjorde transportarbeidet bare 26,3 prosent av det totale innenlandske transportarbeidet, tilsvarende 4,9 milliarder tonnkilometer.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 2017

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 8.2% 20.5
Nærings- og nytelsesmidler 7.2% 18.0
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 9.9% 24.9
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 60.8% 152.4
Andre bearbeidete varer og stykkgods 13.9% 34.9

Figur 4. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2017

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 13.6% 2554.5
Nærings- og nytelsesmidler 20.2% 3779.5
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 11.9% 2226.9
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 26.3% 4932.4
Andre bearbeidete varer og stykkgods 28.0% 5237.6

Mer godstransport i Sverige

Mens transporten med lastebil gikk litt ned i Norge og Danmark fra 2016 til 2017 målt som transportert godsmengde, gikk den opp i Sverige. I Sverige har det vært en økning i transportert godsmengde de siste årene. Fra 2016 til 2017 var veksten på 5,0 prosent.

Økt transportarbeid i 4. kvartal

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på 5,7 milliarder tonnkilometer i nasjonal og internasjonal transport i 4. kvartal 2017. Dette er 5,9 prosent mer enn i samme kvartal i 2016. Transportmengden gikk ned med 5,5 prosent.

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variable, som for eksempel tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endringen i behandling av rundturer vil påvirke sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet, men endringene er likevel ikke større enn at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

 

Kontakt