Nær 120 millioner tonn gods i første halvår

Publisert:

Norske lastebiler fraktet 116,9 millioner tonn gods innenlands og 2,5 millioner tonn utenlands i første halvår 2018.

Det totale transportarbeidet utgjorde 10,2 milliarder tonnkilometer, 3,4 prosent mindre enn i første halvår 2017. Av dette utgjorde turer innenlands 9,0 milliarder tonnkilometer, mens utenlandske turer utgjorde 1,2 milliarder tonnkilometer, viser statistikken over godstransport.

Økning i transportmengden i 2. kvartal

Tonn transportert i Norge og til og fra utlandet økte med 7,8 prosent i 2. kvartal i år sammenliknet med 2. kvartal i 2017 og utgjorde 62,3 millioner tonn. Det samlede transportarbeidet gikk ned med 4,4 prosent i den samme perioden, viser statistikken over frakt med norske lastebiler. Dette tilsvarer 4,9 milliarder tonnkilometer.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

Hver tredje tur uten last

Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands var på 443 millioner kilometer i 2. kvartal i år. Utenlands kjørte norske lastebiler 35,2 millioner kilometer. 31,0 prosent av kjørelengden i Norge i 2. kvartal i år var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Godssammensetningen på utenlandsturene er som regel en annen enn ved kjøring i Norge, og tomkjøringsandelen er vanligvis klart mindre på utenlandsturene. Men i 2. kvartal 2018 var tomkjøringsandelen på utenlandske turer nesten 30 prosent.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
2. kvartal 2009 114.4 284.4
2. kvartal 2010 123.6 331.1
2. kvartal 2011 112.0 317.0
2. kvartal 2012 131.1 351.6
2. kvartal 2013 129.1 372.4
2. kvartal 2014 144.5 379.1
2. kvartal 2015 133.8 369.3
2. kvartal 2016 127.3 333.9
2. kvartal 2017 122.2 320.2
2. kvartal 2018 137.5 305.7

Massetransporten er dominerende nasjonalt

Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre som dominerer de innenlandske transportene, målt i tonn. Massetransporten utgjorde 34,3 millioner tonn i 2. kvartal 2018, tilsvarende hele 56 prosent av den totale transporterte mengden innenlands. Bearbeidede varer og stykkgods utgjorde 10,5 millioner tonn, tilsvarende en andel på 17,2 prosent. Nærings- og nytelsesmidler utgjorde 8,6 millioner tonn, tilsvarende 14,1 prosent.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 2. kvartal 2018

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 14.1% 8.6
Nærings- og nytelsesmidler 5.7% 3.5
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 6.9% 4.2
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 56.1% 34.3
Andre bearbeidete varer og stykkgods 17.2% 10.5

Figur 4. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2. kvartal 2018

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 16.0% 691.7
Nærings- og nytelsesmidler 17.5% 755.0
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 9.8% 422.4
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 26.5% 1143.4
Andre bearbeidete varer og stykkgods 30.2% 1302.4

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variable, som for eksempel tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endring i behandling av rundturer påvirker sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet. Men endringene er likevel ikke større enn at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Kontakt