56390_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/hvert-2-aar
56390
Færre innovatører i norsk næringsliv
statistikk
2012-01-26T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
innov, Innovasjon i næringslivet, innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeidVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
false

Innovasjon i næringslivet2008-2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre innovatører i norsk næringsliv

Andelen norske foretak som introduserte produkt- eller prosessinnovasjoner i perioden 2008 til 2010 gikk ned med 3 prosentpoeng i forhold til forrige undersøkelse (2006-2008). Resultatene fortsetter en trend med synkende andel innovative foretak fra de to foregående undersøkelsene.

Produkt- og prosessinnovasjoner (PP-innovasjoner). 2004-2006, 2006-2008 og 2008-2010

I næringslivet sett under ett introduserte 24 prosent av foretakene i undersøkelsen nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller prosesser (PP-innovasjoner) i løpet av treårsperioden 2008-2010. 19 prosent av foretakene introduserte produktinnovasjoner, mens 13 prosent introduserte nye prosesser. 9 prosent av foretakene hadde innovasjoner innenfor begge disse områdene. I tillegg rapporterer 5 prosent av foretakene at de har pågående innovasjonsprosjekter eller hadde avbrutt slik aktivitet i løpet av perioden uten at det resulterte i innovasjon i foretaket.

I tillegg til produkt- og prosessinnovasjoner introduserte 20 prosent av foretakene organisasjonsmessige innovasjoner og 21 prosent markedsinnovasjoner i perioden 2008-2010. Dette er på omtrent samme nivå som ved forrige undersøkelse.

Bred nedgang i PP-innovasjoner

Totalt sett er andelen foretak som rapporterer å ha introdusert PP-innovasjoner redusert fra 27 til 24 prosent. Dette er en tilsvarende reduksjon som ved forrige undersøkelse. Primært skyldes nedgangen en markant reduksjon i antall foretak med prosessinnovasjon, men antall foretak som har introdusert nye varer har også gått ned. Andelen foretak med nye eller vesentlig forbedrede tjenester er uendret i forhold til forrige periode. Denne nedgangen gjelder uavhengig av størrelsesgruppe og av hovednæring, men er likevel størst for de aller minste foretakene (5-9 sysselsatte) og i de tjenesteytende næringene.

Blant næringer av en viss størrelse er det Telekommunikasjon , Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og Informasjonstjenester samt Annen forretningsmessig tjenesteyting som skiller seg ut med den klareste nedgangen. Noen øvrige næringer viser riktignok også en viss oppgang. Usikkerheten for de enkelte næringene er imidlertid varierende og til dels stor, så generelt sett er det ikke grunnlag for å trekke sterke konklusjoner om enkeltnæringer basert på disse tallene alene.

Produkt- og prosessinnovasjoner, etter størrelsesgruppe. 2006-2008 og 2008-2010

Økt vekt på hemmende faktorer

Både blant innovatører og blant ikke-innovatører har det vært en økning i andelen foretak som rapporterer at en eller flere hemmende faktorer har vært svært viktig, eller nokså viktig, for å hindre eller begrense deres innovasjonsaktivitet. Oppgangen er klarest blant de innovative foretakene. I disse foretakene er andelen innovatører som rapporterer at alle de alternative faktorene var ”ikke relevant” nesten halvvert, fra 15 prosent i 2006-2008 til 8 prosent i perioden 2008-2010. I likhet med tidligere var det økonomiske faktorer som var viktigst for foretakene: For høye innovasjonskostnader , mangel finansiering innenfor foretaket eller konsernet og mangel finansiering fra kilder utenfor foretaket er mest rapportert. Faktoren som økte mest er: Problemer med å holde eller rekruttere kvalifisert personell .

Også for ikke-innovatørene er det en nedgang i andelen foretak som rapporterer at alle de oppgitte hemmende faktorene var ”ikke relevant”, fra 62 prosent i løpet av 2006-2008 til 58 prosent i 2008-2010. Også her var det en økning for alle de individuelle faktorene, men økningen er betydelig mindre enn for de innovative foretakene.

Færre samarbeider om innovasjonsutviklingen

I tillegg til en nedgang i andelen PP-innovatører viser undersøkelsen også at færre av de innovative foretakene samarbeider med andre foretak eller institusjoner om innovasjonsutviklingen. Totalt sett er antallet foretak med innovasjonssamarbeid redusert med nesten en tredjedel. Dette utgjør en nedgang på 8 prosentpoeng, fra 36 til 28 prosent av foretak med innovasjonsaktivitet. Også her er nedgangen bredt fordelt etter hovednæring og størrelsesgruppe.

Blant foretakene som samarbeider ser man imidlertid en markant økning i antall forskjellige samarbeidspartnere, noe som gir seg utslag i en økning i andelen av samarbeidende foretak for alle partnertyper. I likhet med i foregående undersøkelser er det hyppigst rapportert at foretakene samarbeider med: Leverandører av utstyr , materiell , komponenter eller dataprogram og med Kunder . Konkurrenter er fortsatt den aktøren som det samarbeides minst med, men er samtidig den partneren som har hatt nest størst oppgang fra forrige undersøkelse.

Typer av innovasjonssamarbeid. 2006-2008 og 2008-2010

Om datagrunnlaget

Innovasjonsundersøkelsen gjennomføres annet hvert år. Den søker å kartlegge omfanget av innovasjoner i norsk næringsliv, og å kartlegge faktorer av betydning for innovasjonsprosessen. Undersøkelsen er en del av Eurostats Community Innovation Survey (CIS 2010).

Innovasjonsstatistikken bygger på innhentede oppgaver fra norske foretak og utføres i kombinasjon med FoU-undersøkelsen. I datagrunnlaget inkluderes alle foretak med minst 50 sysselsatte. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte - i næringsgruppe F og H, 20-49 sysselsatte - og det beregnes oppvektede totaltall basert på dette utvalget.

Siden innovasjonsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, er det en viss usikkerhet i resultatene. Denne usikkerheten er større for de minste foretakene enn for de store foretakene. Beregning av 95 prosents prediksjonsintervall for undersøkelsens hovedvariabler for 2006-2008 og 2008-2010 viser imidlertid at disse ikke overlapper. Dette innebærer at det er en signifikant sannsynlighet for at den observerte nedgangen i tallene også representerer en nedgang i populasjonen som helhet. Dette inntrykket forsterkes ytterligere ved en direkte sammenlikning av tall for foretak som har deltatt i begge undersøkelsene hvor det også observeres en klar og bred nedgang.

Innovasjonsundersøkelsen 2010 dekket for første gang næringer innenfor Serveringsvirksomhet , Overnatting og Fritidsaktiviteter . Disse næringene er av hensyn til sammenlikning med tidligere årganger utelatt fra denne publiseringen og vil legges frem i en kommende artikkel med fokus på innovasjonsaktivitet i norsk reiseliv.

Tallene som er inkludert i denne frigivningen dekker kun en del av spørsmålene som er omfattet av innovasjonsundersøkelsen. Et komplett sett av tabeller som inneholder alle variablene brutt ned etter både detaljert næring og etter hovednæring og størrelsesgruppe vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt. Ta kontakt med SSB for en oversikt over dette materialet.

Tabeller: