13666_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/arkiv
13666
Ett av fem foretak er nyskapende
statistikk
2007-12-18T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
innov, Innovasjon i næringslivet, innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeidVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
false

Innovasjon i næringslivet2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ett av fem foretak er nyskapende

I overkant av ett av fem norske foretak har introdusert produkt- eller prosessinnovasjoner, viser resultatene fra innovasjonsundersøkelsen 2006. Andel innovative foretak og graden av nyskaping i innovasjonsarbeidet varierer imidlertid mellom næringer og størrelsesgrupper.

Et foretak regnes som innovativt hvis det har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter eller produksjonsprosesser i løpet av den siste treårsperioden. I næringslivet sett under ett er 21 prosent av foretakene innovative. Den rapporterte innovasjonsaktiviteten i næringslivet holder seg stabil fra forrige undersøkelse, som ble gjennomført for 2004.

Innovative foretak, etter sysselsettingsgruppe. Prosent av populasjon. 2006

Store foretak oftest innovative

Innovasjonstilbøyeligheten i næringslivet øker med foretaksstørrelse. Mens 60 prosent av de største foretakene - de med minst 500 sysselsatte - er innovative, har bare 16 prosent av de minste foretakene - de med 5-9 sysselsatte - introdusert nye produkter og prosesser. Selv om de minste foretakene langt sjeldnere introduserer slike teknologiske innovasjoner enn større foretak, er deres bidrag ikke ubetydelig for den norske innovasjonsaktiviteten.

I industri og bergverksdrift er forskjellene mellom foretak av ulik størrelse svært tydelige: hele 84 prosent av de største industriforetakene er innovative, mot 24 prosent av de minste. Forskjellene er noe mindre innenfor tjenesteytende næringer.

Forskjellig innovasjonsaktivitet i foretak av ulik størrelse kan ha flere årsaker. Blant annet vil store foretak generelt ha større ressurser, både økonomiske og menneskelige, til innovasjonsaktiviteter. Store foretak har dessuten større produktspektre og flere prosesser, og mulighetene er dermed større for innovasjon på minst ett område.

Ulike typer innovatører1

Noen foretak er verdensledende på sitt felt og presenterer egenutviklede produkter som er enestående på verdensmarkedet. Andre har selv utviklet produkter, men disse er nye kun i en lokal eller nasjonal målestokk, eller ligner andre produkter som finnes på markedet. Andre igjen setter bort utviklingsarbeidet, eller driver hovedsakelig kopiering eller etterligning av eksisterende produkter eller prosesser.

Foretak med innovasjonsaktivitet delt inn i kategorier, etter grad av nyskaping i innovasjonsarbeidet. Prosent

De mest nyskapende innovatørene - de som introduserer markedsnyheter for det internasjonale eller norske markedet - utgjør over halvparten av foretakene med innovasjonsaktiviteter. En andel på 20 prosent introduserte innovasjoner som er nye for det internasjonale markedet, mens en av tre introduserte innovasjoner som var nye for det norske markedet. Nærmere halvparten introduserte innovasjoner som ikke hadde det samme nyhetselementet. En andel på 28 prosent utviklet selv nye produkter og prosesser, men disse var ikke unike på markedet. De minst nyskapende innovatørene utgjør 19 prosent. Disse rapporterte at produkter og prosesser foretaket introduserte i hovedsak var utviklet av andre, og at innovasjonene ikke var nye for foretakets marked.

Markedsnyheter er like vanlige innenfor industrien og tjenesteytende sektor. I begge hovednæringer har 55 prosent av enhetene med innovasjonsaktiviteter introdusert markedsnyheter for et internasjonalt eller hjemlig marked.

Innenfor industrinæringene er det imidlertid store forskjeller mellom foretak av ulik størrelse: Store foretak er langt mer nyskapende enn de små. Der 72 prosent av de største innovative foretakene innenfor industri og bergverksdrift har presentert markedsnyheter, kan bare 46 prosent av de minste skilte med det samme. Blant de innovative foretakene i tjenesteytende næringer er det mindre forskjeller: 64 prosent av de største og 53 prosent av de minste har introdusert slike markedsnyheter.

Hva begrenser innovasjon?

Høye kostnader er den enkeltfaktoren som i størst grad hindrer innovasjonsarbeidet blant norske foretak - 54 prosent av foretakene oppgir at høye innovasjonskostnader er et svært viktig eller nokså viktig hinder. Andre direkte økonomiske hindringer, som mangel på intern og ekstern finansiering, er også ofte hemmende for innovasjonstilbøyeligheten i næringslivet. Svært mange foretak (43 prosent) nevner også at de har problemer med å rekruttere eller holde på kvalifisert personell. Dette er markant flere enn ved forrige undersøkelse, og viser trolig en side ved den langvarige høykonjunkturen og det stramme arbeidsmarkedet i Norge.

Nyskaping også innen organisasjon og marked

Endringer innenfor foretakenes organisering og markedstilpasning fanges ikke opp av det tradisjonelle innovasjonsbegrepet, men mange foretak er innovative på flere områder enn det rent teknologiske. En andel på 21 prosent av alle foretak har foretatt endringer i sin markedstilpasning av en slik art at det kan kalles markedsmessig innovasjon (marketinginnovasjon). Endret markedsføringsstrategi for å nå nye kundegrupper og markedssegmenter er hyppigst rapportert, etterfulgt av vesentlige endringer i design og endret produktpromotering.

Foretak med minst 20 sysselsatte ble også spurt om vesentlige organisatoriske endringer. Av disse hadde 29 prosent introdusert organisatoriske innovasjoner. Mest rapportert er vesentlige endringer i ledelsesstrukturen eller organiseringen av arbeidet innen foretaket.

Undersøkelsen viser dessuten at organisatoriske og markedsmessige innovasjoner først og fremst introduseres av foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. Store foretak er dessuten mye oftere involvert også i disse formene for innovasjon.

Innovasjonsundersøkelsen gjennomføres hvert annet år. Den søker å kartlegge omfanget av innovasjoner i norsk næringsliv og å kartlegge faktorer av betydning for innovasjonsprosessen. Undersøkelsen er en del av Eurostats Community Innovation Survey (CIS2006). Utvidede resultater inkludert regionale resultater, og resultater for Norge sammenlignet med EØS-landene, vil bli publisert senere.

1 De ulike kategoriene gjelder foretak med innovasjonsaktivitet. Det skilles mellom innovative foretak og foretak med innovasjonsaktivitet, se Om statistikken .

Tabeller: