13670_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/arkiv
13670
Norske foretak ikke spesielt nyskapende
statistikk
2005-09-27T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
innov, Innovasjon i næringslivet, innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeidVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
false

Innovasjon i næringslivet2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norske foretak ikke spesielt nyskapende

Resultater fra den kombinerte FoU- og innovasjonsundersøkelsen for 20031 viser at 25 prosent av foretakene i Norge har introdusert nye eller vesentlige endrede produkter eller prosesser i perioden 2001-2003 og kan kalles innovative. Dette er noe lavere enn for perioden 1999-2001 da 29 prosent av foretakene var innovative.

Spesielt tjenesteytende næringer viser nedgang i andelen innovative foretak, mens det for industrien er en litt høyere andel nyskapende foretak. Det er blant de største foretakene det ser ut til å være en nedgang, og det gjelder for alle næringer.

Innovative foretak, etter størrelsesgruppe. 2001 og 2003. Prosent

Lavere andel foretak med innovasjoner nye for markedet

De fleste av de innovative foretakene som har introdusert nye eller vesentlig endrede produkter for foretaket utgjør 20 prosent av alle foretak. Klart færre foretak har introdusert produkter som ikke bare er nye eller forbedrede for foretaket, men også for foretakets marked. 13 prosent av foretakene hadde utviklet slike nye markedsprodukter, svakt høyere enn for 2001. Selv om andelen innovative foretak går noe ned, er det dermed en høyere andel av disse som utvikler nye produkter for markedet.

13 prosent av foretakene hadde utviklet nye eller vesentlige endrede prosesser for foretaket. Vi har ikke informasjon om i hvilken grad disse prosessene også var nye for markedet. En stor del av disse prosessutviklerne hadde også utviklet nye produkter. Med andre ord er det forholdsvis få foretak som bare utvikler nye prosesser.

Enkelte næringer skiller seg ut

Foretakene innenfor industrien viser seg å være mer innovative enn innenfor tjenesteytende sektor. Mens 38 prosent av enhetene innenfor industrien kan kalles innovative, kan bare 24 prosent av enhetene innenfor tjenesteytende sektor gjøre det samme. Denne forskjellen er faktisk større enn for 2001 ved at industriens andel har økt, mens andelen for de tjenesteytende næringene har gått ned. Enkelte næringer skiller seg ut som spesielt nyskapende. Innenfor produksjon av kommunikasjonsutstyr er 68 prosent av foretakene innovative. Det er også en høy andel innenfor produksjon av medisinsk utstyr og måleutstyr og produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, henholdsvis 55 og 54 prosent. Av tjenesteytende næringer med høy innovasjonsgrad skiller næringene telekommunikasjon og databehandlingsvirksomhet seg ut med henholdsvis 51 og 59 prosent av enhetene med nye produkter eller prosesser.

Andel foretak med nye produkter for foretaket og for markedet, etter størrelsesgruppe. 2003. Prosent

Store foretak oftere innovative

Innovasjonsgraden varierer i stor grad etter størrelsen på foretakene, med de største enhetene som oftere innovative enn de mindre enhetene. Dette kan ha flere årsaker, men store foretak har ofte større ressurser både økonomisk og kunnskapsmessig til å drive innovasjonsvirksomhet. Store foretak har også gjennomgående et bredere produktspekter og flere prosesser enn mindre foretak og dermed større mulighet for innovasjon på minst et område. For næringslivet samlet hadde 50 prosent av foretak med over 500 sysselsatte introdusert nye eller vesentlige endrede produkter eller prosesser i 2003. Bare 21 prosent av foretakene med mellom 10 og 19 sysselsatte hadde gjort det samme. Forskjellen mellom store og små foretak er større innenfor industrien enn for tjenesteytende virksomhet. 66 prosent av de største industriforetakene var involvert i innovativ virksomhet mot bare 29 prosent av de minste. Innenfor tjenesteytende sektor er bare 36 prosent av de største enhetene involvert i innovasjonsvirksomhet og 22 prosent av de minste. Forskjellen mellom størrelsesgruppene er noe mindre enn i 2001. De mindre foretakene, spesielt innenfor industri, rapporterer om økt innovasjonsvirksomhet, mens det er en viss nedgang for de største foretakene.

1Resultatene bygger på ekstraspørsmålene om innovasjon i den ordinære FoU-undersøkelsen for 2003. Resultatene er sammenliknet med den mer omfattende innovasjonsundersøkelsen for 2001. Selv om metodeopplegg og spørsmålsformulering er det samme i begge undersøkelsene, vil bruk av forskjellige skjema i de to undersøkelsene kunne påvirke sammenliknbarheten av resultatene.

Ellers vises til Forskningsrådet ( http://www.forskningsradet.no/ ) for mer informasjon om teknologiske indikatorer.

Tabeller: