103644_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
103644
Stor økning i utbetaling av alderspensjoner
statistikk
2013-11-01T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
nav_statres, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt), stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor økning i utbetaling av alderspensjoner

Arbeids- og velferdsetaten hadde i 2012 en vesentlig økning både i egne driftsutgifter og de totale utbetalingene til enkeltpersoner. Utbetalingene av alderspensjoner er største utgiftspost og økte med over 11 prosent.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes. Ressursinnsats, aktiviteter og tjenester, relaterte indikatorer
201020112012
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)10 08610 01010 806
Overføringer (mill. kr)339 235357 978378 064
Aktiviteter og tjenester
Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt)68 99959 76553 120
Mottakere av sykepenger (per 30.juni)124 762122 332118 392
Mottakere av uførepensjon301 088306 653309 887
Alderspensjonister663 799718 667760 025
Personer på arbeidsrettede tiltak76 93275 51275 166
Relaterte indikatorer
Sysselsatte 15-74 år (1 000 personer)2 5082 5432 591
Arbeidsledige 15-74 år (1 000 personer)948686
Figuren viser utviklingen i de statlige overføringene som Arbeids- og velferdsetaten utbetalte i perioden 2008 til 2012 i tilknytning til alderdom, arbeidsfravær (sykepenger, uførhet, attføring, arbeidsavklaring og rehabilitering), arbeidsledighet, barneforeldre, lege-/hjelpemidler og annet (andre trygde- og stønadsordninger). Det er særlig utbetalinger i forbindelse med alderdom og arbeidsfravær som utgjør den største andelen av overføringene fra Arbeids- og velferdsetaten til befolkningen i perioden fra 2008 til 2012.

Arbeids- og velferdsetaten er den statlige delen av NAV. Etatens utgifter til egenproduksjon var om lag 10,8 milliarder i 2012. Dette tilsvarer en økning på nesten 8 prosent sett i forhold til 2011. Det var en nedgang i etatens driftsutgifter i 2011 for første gang siden 2006, men nå ser vi altså at utgiftene øker igjen. I 2012 lå antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i Arbeids- og velferdsetaten på 11 919. Dette er omtrent samme nivå som i 2011.

Økning i pensjonsutbetalinger

Arbeids- og velferdsetaten har et stort ansvar med å forvalte mesteparten av statens overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. I 2012 økte disse overføringene med 20 milliarder kroner, til nesten 378 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 5,6 prosent mer enn året før. Denne økningen ligger på omtrent samme nivå som i 2011.

Utbetalingene av alderspensjon var på 150 milliarder kroner i 2012. Det er 15 milliarder mer enn i 2011, og tilsvarer dermed en økning på over 11 prosent. 760 025 personer mottok alderspensjon i 2012, i 2011 var det samme antallet 718 670. Økningen er på 5,8 prosent. Det er en mindre økning i antall personer enn perioden før, da oppgangen var på mer enn 8 prosent.

Alderspensjon utgjorde nesten 40 prosent av de totale utbetalingene fra Arbeids- og velferdsetaten til befolkningen i 2012. Dette er en økning sammenlignet med 2011, da utbetalt pensjon utgjorde i underkant av 38 prosent av de samlede utbetalingene. Økningen i pensjonsutbetalinger utgjør dermed knapt 2 prosentpoeng fra 2011 til 2012.

1 prosent flere uførepensjonister og flere med nedsatt arbeidsevne

I 2012 var det 309 887 personer som mottok uførepensjon. Det er en økning på 1 prosent fra 2011. Det ble i 2012 utbetalt 60,1 milliarder kroner til personer på grunn av uførhet. Dette utgjør nesten 16 prosent av de totale utbetalingene fra Arbeids- og velferdsetaten til befolkningen.

Fra 1. mars 2010 erstattet arbeidsavklaringspenger de tidligere ytelsene tidsbegrenset uførepensjon, rehabiliterings- og attføringspenger. I 2011 var det 171 760 personer som mottok denne ytelsen og om lag 77 prosent hadde oppfølgingsvedtak. Indikatorene for arbeidsavklaringspenger for 2012 foreligger ikke ennå. I 2012 var det 71 237 personer som NAV definerte hadde en nedsatt arbeidsevne, noe som er en økning på 18 prosent sammenlignet med 2011.

Nedadgående trend i antallet som mottar barnebidrag og kontantstøtte

I hele perioden fra 2006 til 2012 har stadig færre mottatt barnebidrag . I 2006 var det 109 167 personer som mottok bidrag til sine barn, mens det i 2012 var knapt 85 180 bidragsmottakere. Dette er en nedgang på nesten 22 prosent i denne perioden.

Det var en sterk nedgang i antall mottakere av kontantstøtte. Kun 15 785 personer fikk dette i 2012, mot 30 140 i 2011. Dette er en nedgang på mer enn 47 prosent og skyldes flere endringer i kontantstøtteordningen. En vesentlig endring fra 1. august 2012 var at kontantstøtten bortfalt for toåringer.

I 2012 var det 660 786 mottakere av barnetrygd , mot 651 942 personer i 2011. I 2006 var antallet 620 344 mottakere. Det gir en økning i antallet som mottar barnetrygd på 6,5 prosent fra 2006 til 2012.

Overføringer fra Arbeids- og velferdsetaten i perioden 2008 til 2012

Det var utbetalinger i forbindelse med alderdom og arbeidsfravær som økte mest i perioden fra 2008 til 2012. Disse to typene utbetaling utgjør den største andelen av overføringene fra Arbeids- og velferdsetaten til befolkningen. Veksten i utbetalinger til alderspensjon var på 43 prosent fra 2008 til 2012, som prosentvis er langt mer enn de fleste øvrige ytelser. Økningen har vært klart størst innenfor alderspensjon, ikke bare nominelt (kronemessig), men også relativt (prosentmessig) i perioden fra 2008 til 2012.

I samme periode økte antall alderspensjonister fra 642 815 til 760 025, som tilsvarer en 18 prosent økning. Det er spesielt i 2011 og 2012 at veksten har vært stor. Ny pensjonsreform fra 2011 er en av faktorene som sannsynligvis påvirker denne veksten. Personer som har rett til pensjon fra 62 år ser ut til å benytte seg av denne retten i vesentlig grad og dette bidrar til at vi får flere pensjonister.

Økningen i antall alderspensjonister er imidlertid også et utslag av at en stor andel av de første fødselskullene etter 2. verdenskrig gikk inn i pensjonstilværelsen.