13582_om_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/forlik/aar
13582_om
statistikk
2006-02-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
true

Forliksrådenes virksomhet (opphørt)2004

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Forliksrådenes virksomhet (opphørt)
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Avvist, hevet eller bortfalt: Det kan være ulike grunner til at saker blir avvist, hevet eller bortfaller. For eksempel skal saken avvises dersom klager uteblir fra megling uten gyldig forfall.

Forlik: Avtale mellom partene. Et forlik inngått i forliksrådet er like bindende for partene som en dom.

Henvist til retten: Hvis saken er av en slik art at megling i forliksrådet ikke skal foretas, megling ikke fører frem, eller klageren uteblir fra domsforhandlingene, m.m., kan saken henvises til retten.

Pådømt ved uteblivelsesdom: En av partene i en sak blir pådømt fordi vedkommende ikke møtte opp eller svarte til rett tid.

Ikke inngitt tilsvar: Den innklagede har ikke gitt svar på saksøkerens stevning, der vedkommende redegjør for sitt syn på saken.

Ikke frammøtt: Den innklagede møtte ikke frem.

Pådømt ellers:

Godtatt påstand: Den innklagede godtar klagerens påstand og forliksrådet avsier dom på dette grunnlaget.

Forgjeves megling: Når partene ikke blir enige, og forlik ikke kommer i stand, kan dom avsies i forliksrådet dersom en av partene krever det.

Standard klassifikasjoner

Ved gruppering etter fylke brukes standard for fylke godkjent for bruk i SSB.

Tilsvarende brukes standard for kommune godkjent for bruk i SSB ved gruppering på kommune.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på landsnivå og fylkesnivå. Kommunetall ved forespørsel.

Hyppighet og aktualitet

Årlig, frem til og med 2004 årgangen. Etter dette er driften av statistikken lagt i bero.

Normalt ble statistikken publisert i 3. kvartal året etter statistikkåret.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med revidert materiale (klargjort for statistikkproduksjon) lagres.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi oversikt over sivile tvister behandlet i forliksrådene i løpet av året, og utfallet av saksbehandlingen. Statistikken skal også gjøre det mulig å følge utviklingen fra år til år.

Fram til 1989 var statistikken over forliksrådenes virksomhet en del av sivilrettsstatistikken, som for øvrig inneholdt statistikk over domstolenes behandling av sivile tvister, over konkurser, akkorder og tvangsauksjoner. I 1989 ble sivilrettsstatistikken, med unntak av statistikken over forliksrådenes virksomhet, nedlagt.

Statistikken har vært utarbeidet etter om lag samme opplegg tilbake til 1886. I 2002 ble innrapportering av saksbehandlingen i forliksrådene innlemmet i KOSTRA - det nasjonale informasjonssystemet som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Brukere og bruksområder

Viktigste brukere er Justis- og politidepartementet, media og forliksrådene selv.

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Det hentes årlig inn en summarisk oppgave fra hvert forliksråd. Oppgaven gir opplysninger om antall saker forliksrådet ferdigbehandlet det foregående året, og om hvordan sakene ble avgjort. Alle kommuner har forliksråd.

Datakilder og utvalg

Forliksrådene i de enkelte kommuner. På Svalbard ble det opprettet forliksråd i mai 2002, og Svalbard er tatt med i statistikken fra og med dette året.

Datainnsamling, editering og beregninger

Frem t.o.m. 2001 ble oppgavene innhentet i form av skjema som ble sendt forliksrådene i de enkelte kommunene til utfylling etter årets utløp, og returnert SSB per post eller faks. Fra og med 2002-årgangen av statistikken blir samme type opplysninger innrapportert på elektroniske skjemaer i KOSTRA-rapporteringen.

Frem til 2002 gjennomgikk oppgavene en manuell revisjon som bl.a. innebar at oppgavegiver ble kontaktet når opplysningene virket urimelige eller ved at det var store avvik fra forrige års oppgave. Når dataene var registrert, ble det videre foretatt maskinelle sumkontroller.

Fra og med 2002 har det vært innlagt kontroller og automatisk summering i de elektroniske skjemaene ved innrapportering, samt at man har benyttet et revisjonssystem med feilkontroller i etterkant. Fortsatt kontaktes oppgavegiver i de tilfeller hvor man kan påvise urimelige opplysninger eller store avvik, slik at oppretting av materialet er mulig.

Oppgavene er summariske.

Konfidensialitet

Normalt skal ikke tall offentliggjøres dersom for få enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Tallene kan sammenlignes over tid, men lovendringer og andre endringer, ved for eksempel saksbehandlingen, kan ha påvirket tallenes størrelse. Statistikken fordeler saker etter fylke, ut fra den til enhver tid gjeldende standard for fylke og relasjon til kommunene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

De feil og mangler som kommer frem ved hjelp av manuelle kontroller og kontrollprogrammet, blir listet opp. Deretter blir oppgavegiverne kontaktet for oppretting av data.

Hvert år mangler oppgaver fra et fåtall forliksråd. I slike tilfeller brukes oppgaven fra det foregående år, og det gjøres oppmerksom på dette ved publiseringen av statistikken.

Feilrapportering fra kommunene som ikke er kontrollerbare for SSB når summariske oppgaver innrapporteres.