53034_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/bave_statres/aar
53034
Stor økning i bruk av fosterhjem
statistikk
2011-09-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
bave_statres, Statleg barnevern - StatRes (opphørt), statleg barnevern, barnevernsinstitusjonar, fosterheimar, driftsutgifter, barnevernstiltak, oppholdsdagar, barne-, ungdoms- og familieetaten, Bufetat, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagogar, sosionomar, førskolelærarar)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Statleg barnevern - StatRes (opphørt)2010

Denne statistikken er nedlagd.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor økning i bruk av fosterhjem

Det var en oppgang på 16 prosent i antall barn i fosterhjem i statlig regi fra 2009 til 2010. I samme periode gikk det totale antallet barn i det statlige barnevernet opp 7 prosent.

Det var i underkant av 5 700 barn i det statlige barnevernet per 31. desember 2010. Det er en oppgang på vel 7 prosent fra året før, og på nesten 16 prosent fra 2006. I gjennomsnitt var 4,6 barn per 1 000 av barnebefolkningen (0-19 år) registrert i det statlige barnevernet ved slutten av 2010. Dette er en oppgang på vel 15 prosent siden 2006.

Flere i fosterhjem og færre i barnevernsinstitusjon

Av de om lag 5 700 barna som var i det statlig barnevernet ved slutten av 2010, var 3 300 i fosterhjem. Det er en oppgang på vel 16 prosent fra 2009, og på nesten 51 prosent fra 2006. I tilegg var om lag 23 prosent av alle barna i det statlige barnevernet i barnevernsinstitusjoner, og vel 19 prosent hadde hjelpetiltak i hjemmet. Det var en reduksjon i antall barn i barnevernsinstitusjon på i overkant av 16 prosent fra 2006. Ved utgangen av 2010 var det registrert i underkant av 1 300 barn her.

Tiltakene i det statlige barnevernet omfatter både offentlige og private institusjoner. Med fosterhjem i statlig regi menes for eksempel fosterhjem med forsterkning, familiehjem, beredskapshjem og ungdomsfamilier og § 4-27 plasseringer. Hjemmebaserte tiltak er for eksempel familieveiledning, multisystemisk terapi (MST) og ”parental monitoring training” (PMTO).

Oppholdsdager er det antallet dager et barn har i barnevernet i løpet av ett år. Ett barn kan ha oppholdsdager i flere ulike barnevernstiltak.

Enhetskostnad er utgifter per oppholdsdag for de ulike tiltakene i det statlige barnevernet. Dette regnes ut ved å ta egenproduksjon og overføringer til private delt på antall oppholdsdager.

Over 1 million oppholdsdager i det statlige barnevernet

Det totale antallet oppholdsdager i statlige barnevernstiltak lå på i overkant av 1,1 millioner i 2010, og er nesten uendret fra året før. Det har derimot vært en oppgang på nesten 8 prosent i perioden fra og med 2006 til 2010. I samme periode viser det seg at antall oppholdsdager i fosterhjem har økt med i overkant av 24 prosent, mens antall oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner gikk ned med vel 13 prosent. I 2010 sto fosterhjem og barnvernsinstitusjoner for til sammen mer enn 900 000 oppholdsdager. I tillegg er det også registrert vel 190 000 oppholdsdager for hjelpetiltak i hjemmet i 2010, en markant oppgang på vel 21 prosent bare siden 2009. For dette hjelpetiltaket har det vært en vekst på nesten 50 prosent siden 2006.

Oppholdsdag i institusjon mer enn dobbelt så dyrt som i fosterhjem

Totalt ble det brukt nesten 5,6 milliarder i 2010 på det statlige barnevernet, en oppgang på vel 3 prosent fra året før. Det er spesielt utgifter per oppholdsdag i fosterhjem som er blitt dyrere. I gjennomsnitt økte statens utgifter per oppholdsdag her med 7 prosent fra 2009 til 2010. Likevel er fosterhjem fremdeles et langt billigere barnevernstiltak for staten enn barnevernsinstitusjon. Fosterhjem kostet 2 700 kroner per dag, mens en oppholdsdag på barnevernsinstitusjon gjennomsnittlig kostet nesten 7 000 kroner.

Nord-Norge dyrest

En sammenligning av landsdeler og pris per oppholdsdag i det statlige barnevernet viser at Nord-Norge har det dyreste tilbudet. Landsgjennomsnittet var i 2010 i overkant av 4 700 kroner per oppholdsdag, mens i Nord-Norge var gjennomsnittsprisen mer enn 1 000 kroner høyere, altså vel 5 800 kroner.

En tredjedel av det statlige barnevernet er i private hender

I 2010 gikk i underkant av 1,8 milliarder kroner til kjøp av barnevernstjenester fra private. Dette er nesten en tredjedel av det totale budsjettet til det statlige barnevernet. Denne andelen har vært ganske stabil de siste fem årene.

Nesten 3 milliarder til lønn

I 2010 var det i underkant av 4 400 avtalte årsverk i det statlige barnevernet, en liten oppgang på 1 prosent fra året før. De totale lønnsutgiftene var på i overkant av 2,8 milliarder i 2010, og sammenlignet med 2009 gikk de opp vel 6 prosent. Av alle utførte årsverk i det statlige barnevernet sist år ble noe mindre enn en av fire av årsverkene utført av personer med utdanning som barnevernspedagog.

Kommunalt, statlig og privat barnevern

Kommunene tar imot meldinger om barn med behov for tiltak og setter i verk egne tiltak (hjelpetiltak og omsorgstiltak). Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) forvalter det statlige barnevernet, og driver blant annet barnevernsinstitusjoner og kjøper plasser i de private institusjonene. Fagteam er bindeleddet mellom Bufetat og kommunene.

SSBs barnevernsstatistikk består av en kommunedel , en statlig del (StatRes Barnevern) og en institusjonsdel .

Det statlige barnevernet

Det statlige barnevernet omfatter fosterhjem, barnevernsinstitusjoner, hjelpetiltak i hjemmet og fellestjenester. I fellestjenestene inngår blant annet utgifter til fagteam, regionale fellestjenester og saksbehandling ved adopsjon.

Fra 2008 overtok Bufetat ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra UDI. Utgiften til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er ikke inkludert under utgifter til statlige barnevernstiltak, men du finner utgiften i Statistikkbanken under tiltaket omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. For 2010 utgjorde utgifter under dette tiltaket 432 millioner kroner.