Samfunnsspeilet: 2011/5-6

Denne utgaven er viet befolkningens levekår og livsstil. Du kan blant annet lese mer om den kommende samhandlingsreformen i helsevesenet, utviklingen på arbeids- og boligmarkedet samt finne ut hvor mange som deltar i organisasjoner eller politiske partier.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Ti år inn i nytt årtusen

  Vi har nå lagt det første tiåret av det nye årtusenet bak oss. Hva har kjennetegnet det norske samfunnet i denne perioden - går utviklingen i riktig eller gal retning?

 • Folketilveksten nær tredoblet siden år 2000

  Hva har kjennetegnet befolkningsutviklingen i Norge i det første tiåret av det 20. århundret?

 • På randen av samhandling

  Regjeringens vedtatte samhandlingsreform, som trer i kraft 1. januar 2012, tar sikte på å møte flere av utfordringene det norske samfunn står overfor i årene fremover.

 • Sju av ti fullfører videregående opplæring

  I Norge har alle like muligheter til å ta utdanning, og om lag 28 prosent av befolkningen har høyere utdanning.

 • Stabil yrkesdeltakelse og ledighet

  Arbeidsmarkedet ser ut til å ha stabilisert seg etter finanskrisen. Antallet sysselsatte har vokst siden syttitallet, bare avbrutt av konjunkturnedganger.

 • Utfordrende jobbhverdag i mange yrker

  Utfordringene i arbeidshverdagen er forskjellig for ulike yrker. Av de yrkene vi ser på her, har sykepleiere det travelt, og de bestemmer i liten grad arbeidstempoet selv.

 • Nedgang i husholdningenes inntekter

  Etter mange år med sterk økning gikk husholdningsinntektene noe ned i 2009.

 • Økende lønnsforskjeller det siste tiåret

  Lønnsstatistikken viser at veksten i månedslønn for alle ansatte har vært på om lag 13 100 kroner, eller 55 prosent, fra 2000 til 2010.

 • Barnevernet - et tilbud til mange

  I løpet av 2010 mottok nesten 50 000 barn og unge i Norge tiltak fra barnevernet, en økning på over 7 prosent fra året før.

 • Papiravisen taper terreng, boka i framgang

  Mens stadig færre leser papiraviser, og opplaget går ned, har det vært en tidobling i andelen som bruker Internett de siste ti åra.

 • Kriminalitetsbilder i endring

  Etter tusenårsskiftet har det samlet sett vært en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten, og vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag.

 • Høy deltakelse i Norden

  Det er en tendens til at færre er medlemmer og aktive i ulike organisasjoner.

 • Hva driver utviklingen i boligprisene?

  Boligprisene i Norge har siden årtusenskiftet økt med 75 prosent når vi korrigerer for den generelle prisstigningen. Går vi enda lenger tilbake - til bankkrisen tidlig på 1990- tallet - er det snakk om nesten en tredobling.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.