Samfunnsspeilet: 2011/4

I denne utgaven kan du blant annet lese mer om låneadferd hos innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre samt arbeidet med FNs tusenårsmål. Du kan dessuten få vite mer om PIAAC, en internasjonal undersøkelse om lese- og tallforståelse.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

  Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne.

 • Mange låner mye

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gjør på flere vis som resten av befolkningen på lånemarkedet, og likheten er til en viss grad større jo lenger de har bodd her.

 • Færre unge omkommer i trafikken

  Siden år 2000 har nesten 3 000 personer omkommet i trafikken på norske veier.

 • Sprikende tall på utvikling for FN-målene

  I 2000 ble medlemslandene i FN enige om åtte utviklingsmål som skulle brukes til å følge med på utviklingen i levekår på globalt nivå, de såkalte tusenårsmålene.

 • Alt du tenker, er feil

  En liten overdrivelse, kanskje, men forskning har gjentatte ganger vist hvor sterkt vårt virkelighetsbilde er preget av illusjoner og feiloppfatninger.

 • Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene

  Høsten 2010 var drøyt 67 000 personer over 29 år registrert i høyere utdanning. Dette utgjorde 29 prosent av den samlede studentmassen

 • Hvordan lærer voksne?

  Hvor godt forstår vi hva vi leser, og hvor god er tallforståelsen vår?

 • Nordmenn blant de ivrigste på kultur

  Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet for 24 land i Europa.

 • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

  Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.