Samfunnsspeilet: 2003/3

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese at antall barn som bor med far har hatt en kraftig økning. Utgaven inneholder også artikler som omhandler utviklingen i samliv, selvbestemt abort innvandrernes utdanningsnivå.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • 25 år med selvbestemt abort i Norge

  Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående.

 • Hvor mange blir vi i 2100?

  Om hundre år vil det sannsynligvis bo mellom 3,5 og 10,5 millioner personer i Norge.

 • Heller jeg enn vi?

  Gruppen enslige, det vil si dem som lever uten ektefelle eller samboer, har økt kraftig gjennom de siste tiårene.

 • Samlivsbrudd

  Landets klart høyeste skilsmisserate finner vi i Oslo, der den gjennomsnittlige skilsmisseraten var på 17 i perioden 1997-2001.

 • Helsesvake partnere mindre populære

  Ektefolk har bedre helse enn enslige og skilte, noe som kan skyldes at de som har dårlig helse, har lavere sannsynlighet for å bli gift og større sannsynlighet for å bli skilt.

 • Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

  Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

 • Flere barn bor med far - mot et vendepunkt?

  Står vi overfor en ny utvikling? Kan det mulige vendepunktet knyttes til nye permisjonsordningene med fedrekvote og lettere adgang til felles foreldreansvar for samboerfedre?

 • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet

  I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall.

 • Kraftkar - ingen wattnisse

  Forskningssjefen i SSB har så stor autoritet bak sine kraftmomenter at strømprisene svinger i takt med hva han sier når han uttaler seg til mediene.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.