Samfunnsspeilet, 2003/3

På kartet

Samlivsbrudd

Publisert:

For ekteskap registreres samlivsbrudd gjennom meldinger om separasjoner og skilsmisser. Årlige tall gis i befolkningsstatistikken. For brudd i samboerskap finnes ingen tilsvarende kilde. Her er vi henvist til intervjuundersøkelser. De gir ikke muligheter for tilsvarende tall som i skilsmissestatistikken. For samboerpar med felles hjemmeboende barn er det imidlertid mulig å se på hvor mange som har flyttet fra hverandre i løpet av ett år. Slike tall er foreløpig bare publisert for 1999.

Høyest skilsmisserate i Oslo

Landets klart høyeste skilsmisserate finner vi i Oslo, der den gjennomsnittlige skilsmisseraten var på 17 i perioden 1997-2001. Det betyr at det årlig var 17 skilsmisser per 1 000 gifte og separerte kvinner. Vestfold (12,7) og Finnmark (12,3) kom på de neste plassene. Lavest var denne raten i Sogn og Fjordane (6,7), Møre og Romsdal (8,1) og Nord-Trøndelag (8,6).

Sjansene for at et Oslo-ekteskap skulle ryke i denne perioden var altså to og en halv ganger større enn for ekteskapene i Sogn og Fjordane.

Skilsmisser per 1 000 gifte og separerte i ulike fylker. Årsgjennomsnitt. 1997-2001

Brutte samboerskap med felles barn per 1 000 bestående i ulike fylker. 1999

Høyest andel samboerbrudd i Agder-fylkene

I utgangspunktet skulle man tro at fylker som tradisjonelt har hatt høye skilsmisserater, også ville ha mange samboere som flyttet fra hverandre, og omvendt. Denne hypotesen ser bare delvis ut til å stemme. Bare Oslo ligger høyt også når vi måler brudd i samboerskap, men ikke på topp, det er det Agder-fylkene som gjør. I skilsmissesammenheng har Agder-fylkene en tradisjon for relativt lave rater. Finnmark, som også ligger på topp i skilsmissesammenheng, havner midt på treet når vi måler brutte samboerskap. Merk at vi bare har bruddtall for samboerpar med felles barn.

Hva kan disse overraskende resultatene skyldes? Det kan se ut som om det er slik at i de fylkene der forholdsvis få lever i samboerskap, og relativt mange er gift, der er sjansen for samboerbrudd større. Dette kan skyldes at samboere i disse fylkene utgjør en noe mer selektiv, særpreget gruppe, enn i de fylkene der "nesten alle" er innom samboerskap. Tall for brutte samboerskap med felles barn finnes foreløpig bare for 1999. Det regionale mønsteret vil kunne variere en god del fra ett år til et annet.

Mer informasjon om samlivsbrudd finnes på SSBs internettsider: http://www.ssb.no/emner/02/02/30/ .

Kontakt