Notater 2011/13

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010

Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført tidligere av SSB, og denne undersøkelsen er en forlengelse av disse.

Utvalget et trukket blant husholdninger med barn i alderen 0–9 år. Det er trukket et utvalg på 4 530 barn i alderen 0–5 år, og 1 500 barn i alderen 6–9 år. Det første utvalget omfatter barn i barnehagealder, mens det andre utvalget består av barn i SFO-alder. Utvalget er trukket disproposjonalt for å sikre nok observasjoner fra grupper med lav utdanning, innvandrerbakgrunn og enslige småbarnsforeldre. I disse gruppene ble det trukket ut flere enn dersom vi hadde trukket proporsjonalt med populasjonen.

Totalt svarte 54,2 av bruttoutvalget på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarte å komme i kontakt med personene i utvalget. Den nest viktigste årsaken er at personene ikke ønsker å delta på undersøkelsen. Det er også en relativt stor andel som var forhindret fra å delta.

I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter. Landbakgrunn og familiesammensetning innfører til en viss grad skjevheter mellom brutto- og nettoutvalget. Personer med høy utdanning er overrepresentert i nettoutvalget.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Marit Wilhelmsen, Tora Löfgren

Serie og -nummer

Notater 2011/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8084-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8083-2

Antall sider

79 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt