Notater 2017/09

Dokumentasjonsrapport

Barnetilsynsundersøkelsen 2016

I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger vinteren 2016/2017.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i 2016 gjennomført barnetilsynsundersøkelsen for femte gang. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av tilsynsordninger blant barn i alderen 0 til 5 år samt utgifter barnefamilier har i forbindelse med disse ordningene.

Det ble trukket et utvalg på 4 500 personer fra befolkningsregisteret. Utvalget et trukket blant barn i alderen 0 til 5 år, men det er mor til barnet som i hovedsak er intervjuobjektet. Utvalget er trukket disproporsjonalt for å sikre flere observasjoner blant personer med lavt utdanningsnivå og personer med lav inntekt. Å bo alene eller å være gift eller samboende ble brukt som proxyvariabel for inntekt. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen er dokumentert i kapittel 7.

Det ble oppnådd intervju med 60 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til frafallet var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Spesielt gjelder dette personer med lav utdanning og personer med utenlandsk landbakgrunn. I denne rapporten dokumenterer vi skjevheter som følge av dette frafallet. Det foreligger skjevheter for kjennetegnene utdanning og landbakgrunn. Personer med lav eller uoppgitt utdanning er betydelig underrepresentert i nettoutvalget i forhold til personer med høyere utdanning som er tilsvarende overrepresentert. Personer med norsk landbakgrunn er overrepresentert i nettoutvalget, mens personer med landbakgrunn fra Afrika, Asia, Sør- og mellom Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand) og Europa (unntatt EU/EØS) er underrepresenterte. I tillegg er personer bosatt i Oslo og Akershus noe overrepresentert i forhold til resten av landet.

Om publikasjonen

Tittel

Barnetilsynsundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Lise Snellingen Bye

Serie og -nummer

Notater 2017/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9535-5

Antall sider

46

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt