Kontantstøtte

Stadig færre mottakere av kontantstøtte

Publisert:

I september 1999 mottok 73 prosent av alle 1- og 2-åringer kontantstøtte. Andelen mottakere har imidlertid sunket betraktelig det siste tiåret, i takt med at andelen 1-2-åringer med barnehageplass har økt. I september 2010 var andelen kontantstøttemottakere 22 prosent.

Siden 1999 har det vært en formidabel nedgang i andelen kontantstøttemottakere. På landsbasis har andelen mottakere sunket fra 73 prosent i 1999 til 22 prosent i 2010. Denne trenden er også synlig blant kontantstøttemottakere med innvandrerbakgrunn. Her har andelen sunket fra 74 til 43 prosent i samme tidsrom.

I denne artikkelen vil vi se på mottak av kontantstøtte i 2010. Tallene gjelder befolkningen generelt, men med vekt på mottak blant innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn. Fra tidligere analyser vet vi at barn med innvandrerbakgrunn i større grad enn befolkningen som helhet mottar kontantstøtte. Vi vet imidlertid at det også er store forskjeller mellom grupper med ulik landbakgrunn. Tidligere publiseringer om mottak av kontantstøtte dekker perioden fra 1999 til 2009.

Tidligere publiseringer angående kontantstøttebruk 1999-2009

”Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlige bakgrunn” , Rapporter 26/2006 (Daugstad 2006) og ”Brukere av kontantstøtte 1999-2009: Færre barn med kontantstøtte” , Samfunnsspeilet 4/2010 (Hirsch 2010).

Færre mottok kontantstøtte i 2010

I 2010 mottok nær 28 000 barn (1- og 2-åringer) kontantstøtte. Det er en nedgang på om lag 4 500 barn siden 2009. Andelen 1-2-åringer som mottok kontantstøtte, sank fra 27 til 22 prosent i dette tidsrommet. Den største nedgangen finner vi blant 1-åringene. Andelen 1-åringer som mottok kontantstøtte, var 24 prosent i 2010, mot 30 prosent i 2009. Fortsatt var det flere 1-åringer enn 2-åringer som mottok kontantstøtte, men forskjellene minker stadig i takt med at flere 1-åringer får barnehageplass. I 2010 gikk 70 prosent av alle 1-åringer i barnehage.

Andel 1-åringer og 2-åringer med kontantstøtte og barnehageplass. 1999-2010.

 

Andel 1- og 2-åringer med kontantstøtte per 1. september 2009 og 2010. Hele befolkningen og etter innvandrerbakgrunn.

Også blant barn med innvandrerbakgrunn har kontantstøtteandelen gått ned

Andelen 1-2-åringer med innvandrerbakgrunn som mottar kontantstøtte, har i likhet med barn i resten av befolkningen gått markert ned - fra 49 til 43 prosent i perioden 2009-2010. Til tross for at nedgangen i antall mottakere har vært relativt beskjeden, fra rundt 7 300 til 7 170, har andelen sunket relativt mye da det totale antallet 1-2-åringer med innvandrerbakgrunn i samme tidsrom har økt. Også blant barn med innvandrerbakgrunn er nedgangen størst for 1-åringene, og aller størst for 1-åringer med bakgrunn fra kategorien Asia, Afrika etc.

Det er allikevel relativt store forskjeller i mottak av kontantstøtte mellom ulike landgrupper. Blant 1-2-åringer med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. mottok 48 prosent kontantstøtte i 2010, mens andelen var 34 prosent blant barn med bakgrunn fra EU etc.

Ser vi på endringene for de ulike landgrupperingene fra 1999 og frem til 2010, ser vi at tendensen er en sterk nedgang i mottak for alle barn - også for barn med innvandrerbakgrunn, uansett landbakgrunn.

Definisjoner

I denne artikkelen er brukere av kontantstøtte definert som 1- og 2-åringer som utløser foreldrenes rett til å motta støtte. Det er 1-2-åringer som er enhetene i tabeller og figurer. Når vi ser på innvandrerbakgrunn, er det imidlertid foreldrenes innvandrerbakgrunn som teller med, fordi det er foreldre som er mottakere av støtten. Personer med innvandrerbakgrunn omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Med innvandrere menes utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre. Barn av to innvandrerforeldre betegnes som norskfødte med innvandrerforeldre .

Todelt landbakgrunn

EU , etc . = EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand

 

Asia , Afrika , etc . = Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.

Store forskjeller etter landbakgrunn

Andelen kontantstøttemottakere er størst blant 1-2-åringer med bakgrunn fra Pakistan (69 prosent), Tyrkia (64 prosent), Kosovo (62 prosent) og Somalia (61 prosent).

1-2-åringer fra Pakistan, Tyrkia og Somalia utgjør i tillegg en fjerdedel av barna i kontantstøttealder med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. og påvirker dermed i stor grad denne gruppens mottak av kontantstøtte.

Barn med foreldre fra Eritrea har den laveste andelen kontantstøttebrukere. 13 prosent av 1-2-åringene med bakgrunn fra Eritrea mottok kontantstøtte i 2010. Dette er imidlertid en relativt liten gruppe. I 2010 var 316 barn med bakgrunn fra Eritrea i aldersgruppen 1-2 år bosatt i Norge. Det tilsvarer 3 prosent av 1-2-åringene med bakgrunn fra Asia, Afrika etc.

Også barn med bakgrunn fra Iran mottar sjeldnere kontantstøtte enn gjennomsnittet for dem med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. 32 prosent av 1-2-åringer med bakgrunn fra Iran mottok kontantstøtte i 2010. Dette også er under gjennomsnittet for dem med bakgrunn fra EU etc., hvor 34 prosent mottok kontantstøtte i 2010.

Andel 1-2-åringer med kontantstøtte per 1. september 1999-2010 og andel 1-2-åringer med barnehageplass. 1999-2010. Hele befolkningen og etter innvandrerbakgrunn

 

Andel med kontantstøtte blant 1-2- åringer per 1. september 2010, etter landbakgrunn og utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen var i 2010 den største innvandrergruppen i Norge. 1-2-åringer med bakgrunn fra Polen er også den største gruppen blant alle barn med innvandrerbakgrunn i denne aldersgruppen. De utgjør nå 1 753 barn. Andelen kontantstøttemottakere blant 1-2-åringer fra Polen var 48 prosent i 2010. Det er et godt stykke over gjennomsnittet for barn med bakgrunn fra EU etc. og på samme nivå som gjennomsnittet for dem med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. 1-2- åringer fra Litauen utgjorde også en relativt stor gruppe (536) av 1-2-åringer med innvandrerbakgrunn i 2010. Av disse mottok 35 prosent kontantstøtte i 2010.

Høyest andel med kontantstøtte i Vest-Agder

Det er relativt store forskjeller mellom fylkene i mottak av kontantstøtte. Agder-fylkene og Oppland har de høyeste andelene kontantstøttemottakere. Her mottar rundt hvert tredje barn i kontantstøttealder - om lag 33 prosent - slik støtte. Andelen mottakere i disse fylkene er mer enn dobbelt så stor som andelen i Akershus, der 14 prosent var mottakere av kontantstøtte i 2010. Også Sør-Trøndelag, Troms, Finnmark og Hordaland hadde relativt lave andeler mottakere, med henholdsvis 18 og 19 prosent.

Blant barn med innvandrerbakgrunn har Østfold og Oslo høyest andel med kontantstøtte

For barn med innvandrerbakgrunn er det regionale bildet noe annerledes enn for barn i befolkningen generelt. 1-2-åringer med innvandrerbakgrunn bosatt i Østfold mottar i størst grad kontantstøtte. I 2010 var tallet 57 prosent.

Også Oslo har en høy andel kontantstøttemottakere blant 1-2-åringer med innvandrerbakgrunn. 51 prosent mottok kontantstøtte i 2010. Til sammenligning var gjennomsnittet for alle barn i kontantstøttealder i Oslo 21 prosent. Andelen blant dem med innvandrerbakgrunn i Oslo lå også godt over landsgjennomsnittet for denne gruppen, som er 43 prosent.

Av alle barn i kontantstøttealder med innvandrerbakgrunn var en tredjedel (30 prosent) bosatt i Oslo i 2010. Inkluderer vi dem som bor i Akershus, utgjorde de på samme tid 41 prosent. Samtidig utgjorde 1-2-åringer med innvandrerbakgrunn 27 prosent av alle 1-2-åringer bosatt i Oslo. Dermed får kontantstøttemottak blant innvandrerbarn i Oslo relativt stor innvirkning omfanget av kontantstøtte i Oslo.

Andel 1-2-åringer med kontantstøtte per 1. september 2010, etter fylke.

 

Andel 1-2-åringer med kontantstøtte per 1. september 2010, etter innvandrerbakgrunn (alle landbakgrunner) og fylke.

Fylkesvise forskjeller i mottak mellom ulike landgrupperinger

Vi ser også noen fylkesvise forskjeller i mottak av kontantstøtte blant dem med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. og blant dem med bakgrunn fra EU etc. Spesielt gjelder dette Oslo. Mens 55 prosent av 1-2-åringer med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. bosatt i Oslo mottar kontantstøtte, gjelder dette kun 29 prosent av dem med bakgrunn fra EU etc. Også i Akershus er forskjellene relativt store mellom disse gruppene. 42 prosent av 1-2-åringene med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. og 29 prosent blant dem fra EU etc. mottar kontantstøtte i Akershus.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika etc. utgjør imidlertid en vesentlig andel av personer med innvandrerbakgrunn i Oslo og Akershus. Dette gjelder også 1-2-åringene. 80 prosent av 1-2-åringer som har innvandrerbakgrunn og er bosatt i Oslo og Akershus, har bakgrunn fra Asia Afrika etc. Hvis vi kun ser på Oslo, er andelen 84 prosent. Dermed påvirker mottak av kontantstøtte i denne gruppen andelen mottakere blant dem med bakgrunn fra Asia, Afrika etc.

Når det gjelder fylker som Østfold og Vest-Agder, som også har høy andel mottakere blant barn med innvandrerbakgrunn, er imidlertid ikke forskjellene mellom de ulike landgrupperingene like stor. I disse fylkene er andelen mottakere relativt sett høy for alle grupper. Både blant dem med bakgrunn fra EU etc. og Asia, Afrika etc. og blant alle 1-2-åringer bosatt i disse fylkene er andelen mottakere høy sammenlignet med de samme gruppene i andre fylker og for landet som helhet. Dette kan vi antakelig se i sammenheng med barnehagedekningen i de ulike fylkene. Østfold og Vest-Agder er de to fylkene i landet som har lavest andel 1-2-åringer i barnehage - uavhengig av landbakgrunn.

Datagrunnlag

Opplysninger om barn som er mottakere av kontantstøtte per 1. september 1999-2010, er hentet fra NAV.

 

Opplysinger om antall barn i alderen 1-2 år som er bosatt i Norge per 1. september 1999-2010, er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsregister. I 2010 var i alt 1 493 barn mottakere av kontantstøtte, men ikke bosatt i Norge. Disse er holdt utenom beregningene.

 

Barnehagetall er per 15. desember 1999-2010, og hentet fra KOSTRA. Dette er ikke individdata, men aggregerte tall, noe som innebærer at det ikke foreligger informasjon om barnehagebarnas eventuelle innvandrerbakgrunn og landbakgrunn.

Kontantstøtte

Foreldre til barn i alderen 1-2 år har rett til å motta kontantstøtte dersom barnet ikke går i barnehage med offentlig driftstilskudd. Støtten kan tidligst gis fra måneden etter at barnet har fylt ett år, og kan maksimalt gis til og med måneden før barnet fyller tre år. Det vil si maksimalt i 23 måneder. Har barnet deltidsplass i barnehage, kan man få delvis kontantstøtte. Det er NAV som utbetaler kontantstøtte.

Mer informasjon:

 

Referanser

Daugstad, Gunnlaug (2006): Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn , Rapporter 2006/26, Statistisk sentralbyrå.

Hirsch, Agnes Aaby (2010): Brukere av kontantstøtte 1999-2009: Færre barn med kontantstøtte , Samfunnsspeilet 4/2010, Statistisk sentralbyrå.

Tabeller:

Kontakt