Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå

Publisert:

År for år blir det færre deltakere som avbryter Kvalifiseringsprogrammet. Flere går til ordinært arbeid etter fullført program, i 2017 nesten 40 prosent. I noen grad kan dette skyldes en tendens til å rekruttere mer ressurssterke deltakere.

Fra et toppunkt på 13 800 i 2010 har antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) vært noe avtakende. I 2016 var det 9 200 deltakere, mens det i 2017 var 8 900. Om lag halvparten av kommunene hadde 4 eller flere deltakere på programmet i 2017. I 102 kommuner var det ingen deltakere, og i 119 kommuner var det 3 deltakere eller færre, viser nye tall i Økonomisk sosialhjelp.

KVP ble innført i 2007 for å motvirke langtidsmottak av sosialhjelp. Programmet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening for å komme i arbeid eller aktivitet. Det enkelte NAV-kontor har et visst spillerom med hensyn til hvem som tilbys programmet.

Deltakere som avbryter programmet, blir stadig sjeldnere. Dette gjaldt 6 prosent av deltakerne i 2010, men bare 2 prosent i 2017, eller under 200 personer. Og andelen som går til ordinært arbeid, lå i 2017 med 39 prosent nesten dobbelt så høyt som i 2010. Den økte gjennomføringsgraden må imidlertid ses i sammenheng med diskusjonen om hvorvidt programmet mange steder unnlater å rekruttere gruppene med størst behov.

Figur 1. Deltakere som har fullført KVP eller avsluttet program etter avtale, etter livssituasjon umiddelbart etter programmet. 2017

Deltakere
Annet 15.2
Tilrettelagt arbeid 0.8
Skole/utdanning 6.8
Arbeid med lønnstilskudd 7.6
Aktiv arbeidssøker 8.3
Ingen aktivitet/uførepensjon 10.4
Arbeidsmarkedstiltak statlig 11.4
Avklare ev. uførepensjon 11.8
Ordinært arbeid 38.5

Færre kommer fra langtids sosialhjelp

Målgruppen for KVP er først og fremst langtids sosialhjelpsmottakere. Likevel har hittil bare omkring 50 prosent av deltakerne i praksis hatt sosialhjelp som hovedinntekt før oppstart av programmet. De tre siste årene har denne andelen til og med vært synkende og var i 2017 nede på 42 prosent. Mange deltakere ble rekruttert fra andre offentlige ytelser, blant annet hadde 4 prosent introduksjonsstønad og 10 prosent sosialhjelp som supplement til annen inntekt før oppstart.

Programmet virker derfor å rekruttere noe utenfor den primære målgruppen. I praksis vil dette si at man prioriterer personer med større muligheter for arbeid og utdanning. Bare i fire fylker kom flertallet av deltakerne i 2017 fra gruppen med sosialhjelp som hovedinntekt, mens dette tallet lå i fire andre fylker under 30 prosent, lavest i Nord-Trøndelag med 18 prosent.

Det er enda større kommunevise forskjeller med hensyn til å rekruttere deltakere fra den primære målgruppen. Holder vi kommuner med færre enn fire deltakere utenfor (der kommuneforskjellene kan være mer tilfeldige), så var det 8 kommuner der samtlige deltakere kom fra hovedmålgruppen. I 42 kommuner hadde færre enn én av fem sosialhjelp som hovedinntekt før deltakelsen, dette gjaldt blant annet større kommuner som Trondheim og Tønsberg.

Færre unge deltakere over tid

Halvparten av KVP-deltakerne i 2017 var kvinner. Holder vi igjen kommuner med færre enn 4 deltakere utenfor, så var det bare seks kommuner der kvinneandelen lå under 30 prosent. 1 av 8 deltakere var under 25 år, og omtrent like mange var 50 år eller mer. Innslaget av yngre deltakere har gått tydelig tilbake over tid, i 2010 var nær en av fire deltakere under 25 år.

Figur 2. Kvalifiseringsstønad etter alder. 2010 og 2017

2010 2017
Under 20 år 2.2 0.5
20-24 år 21.4 11.6
25-29 år 16.4 16.6
30-39 år 27.2 33.1
40-49 år 21.3 24.7
50-66 år 11.4 13.5
67 år + 0.06 0.01

Noen fortsetter med sosialhjelp i programperioden

Selv om programdeltakerne mottar lønn, bortfaller ikke sosialhjelpsbehovet for alle. Et mindretall har fortsatt behov for stønad til livsopphold selv i perioden da de mottar deltakerstøtte. Andelen lå i 2017 på 11 prosent og har vært svakt økende. På fylkesnivå varierte forekomsten av slik sambruk fra 21 prosent i Oslo til bare 1 prosent i Sør-Trøndelag. På kommunenivå er spredningen enda større, høyest lå Tromsø med 40 prosent sambruk av kvalifiseringsstønad og sosialhjelp til livsopphold, mens det også i flere større kommuner ikke var registrert sambruk i det hele tatt.

Omtrent like mange av deltakerne fikk sosialhjelp som engangsstønad og 6 prosent fikk sosialhjelp til å dekke utgifter knyttet til deltakelsen i programmet (samme person kan både ha fått sosialhjelp til livsopphold, som engangsstønad og til programutgifter.)

Mer enn én av tre deltakere mottok Husbankens bostøtte underveis i programperioden, og andelen er økende. I alt 7 prosent av programdeltakerne mottok kommunal bostøtte.

Store kommunale forskjeller i driftsutgifter

Også når vi tar hensyn til folketallet, brukte Oslo mest penger på KVP av alle landets kommuner, med 559 kroner per innbygger.

I 17 andre kommuner var programmet også svært høyt prioritert med over 300 kroner per innbygger i netto driftsutgifter.

Ser man driftsutgiftene i forhold til antall deltakere i programmet, lå utgiftene i 24 kommuner på over 200 000 kroner, mens de i nesten 100 kommuner lå lavere enn 100 000 kroner. Dette antyder betydelige lokale forskjeller i utforming og drift av programmet.

Kontakt